Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 34

Ванредних професора: 44

Доцената: 49

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 3

Лектора: 9

Асистената: 30

Сарадника у настави: 2

Истраживача-сарадника: 1

Истраживача-приправника: 19

УКУПНО: 196