Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 1

Редовних професора: 42

Ванредних професора: 45

Доцената: 49

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 5

Лектора: 5

Асистената: 19

Сарадника у настави: 0

Истраживача-сарадника: 12

Истраживача-приправника: 17

УКУПНО: 198