Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 1

Редовних професора: 46

Ванредних професора: 46

Доцената: 46

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 5

Лектора: 4

Асистената: 16

Сарадника у настави: 0

Истраживача-сарадника: 13

Истраживача-приправника: 25

УКУПНО: 205