Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 1

Редовних професора: 37

Ванредних професора: 49

Доцената: 50

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 4

Лектора: 6

Асистената: 24

Сарадника у настави: 0

Истраживача-сарадника: 6

Истраживача-приправника: 21

УКУПНО: 201