Google Translate

Laboratorija za jezičku kogniciju

Већи број наставника и сарадника Департмана за англистику већ дуги низ година своја истраживања усмерава ка когнитивистичким и психолингвистичким приступима испитивању језичких феномена, било да се ради о њиховој генеративној или когнитивнолингвистичкој грани, и тиме настоји да прати савремене лингвистичке токове.

Како се се створила потреба за обимнијим експерименталним радом са испитаницима, крајем школске 2017/18. године основана је Лабораторија за језичку когницију. Рад лабораторије организован је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, институцији која на свим нивоима студија има курсеве посвећене когнитивној лингвистици и психолингвистици. Поред тога, Филозофски факултет, као факултет са изузетно великим бројем студената, уједно представља и оквир где је могуће наћи задовољавајући број испитаника за емпиријски рад, како говорника српског као матерњег језика, тако и оних који поред српског говоре и један или више страних језика. Кроз наредне процесе реакредитације студијских програма, настојаћемо и да учешће у емпиријским процедурама институционализујемо као предиспитне обавезе на постојећим и новим предметима, како би студенти могли да буду адекватно награђени за учешће у истраживањима.

Лабораторија за језичку когницију на располагању има три рачунара за експериментални рад и програмске пакете SuperLab 5 и OpenSesame, који се користе на многим престижним образовним и истраживачким институцијама широм света. Имајући у виду тренутне просторне услове, Лабораторија за језичку когницију свој рад организује у кабинету 418, а у њен рад могу се укључити и колеге са других департмана.

Шеф лабораторије je др Владимир Фигар.