Google Translate

Наставно-научно веће Факултета је стручни орган Факултета.

Наставно-научно веће Факултета чине наставници Факултета и то по пет представника сваког департмана и Центра за стране језике.

Чланове Наставно-научног већа Факултета бирају већа департмана и Веће Центра за стране језике у саставу Факултета.

Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа Факултета по функцији.

Председник Наставно-научног већа Факултета је декан, а у његовом одсуству седницама већа председава продекан кога одреди декан Факултета.

Чланови Наставно-научног већа бирају се на време од три године.

Наставно-научно веће Факултета:

 • утврђује предлог Статута Факултета,
 • утврђује предлог финансијског плана Факултета,
 • утврђује предлог извештаја о пословању и Годишњег обрачуна Факултета,
 • утврђује предлог плана коришћења средстава за инвестиције,
 • утврђује предлог висине школарине,
 • утврђује предлог студијских програма основних, дипломских, специјалистичких и докторских студија департмана у саставу Факултета,
 • утврђује предлог броја студената за упис у прву годину основних, дипломских, специјалистичких и докторских студија, чије се образовање финансира из буџета и самофинансирајућих,
 • доноси наставни план и програм других облика стручног образовања и усавршавања,
 • доноси програм научних истраживања Факултета,
 • одлучује о организовању специј алистичких и докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања на страном језику,
 • одобрава теме магистарских теза и утврђује предлог за одобравање докторских дисертација,
 • доноси одлуке о оснивању или укидању катедара на департманима,
 • доноси правилнике о раду организационих јединица,
 • бира представнике Факултета за Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета,
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената,
 • најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања који доноси Факултет,
 • разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета,
 • доноси одлуку о позивању истакнутих стручних и научних радника, утврђује предлог за стицање научног звања, на предлог већа центра за научно-истраживачки рад,
 • делегира наставнике и сараднике Факултета за стручна удружења и чланове органа Универзитета,
 • сагласно важећим прописима и предлогу већа департмана, доноси одлуку о одобравању плаћеног и неплаћеног одсуства наставницима и сарадницима,
 • на предлог већа департмана именује рецензенте за писање рецензија рукописа и усваја рецензије рукописа,
 • на предлог већа департмана даје предлог о продужењу радног односа наставника који је навршио 65 година живота,
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.

Наставно-научно веће Факултета Веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Списак чланова Наставно-научног већаСписак чланова Наставно-научног већа Филозофског факултета