Google Translate

Веће докторских студија је Стручни орган Факултета који чине наставници који учествују у реализацији студијских програма докторских академских студија на Факултету, и то по један или два представника Већа департмана који учествују у реализацији студијских програма.

Рад већа организује председник кога на предлог Већа докторских студија именује и разрешава декан Факултета, на време од 3 године.

Седнице Већа сазивају се према потреби, а најмање једном у семестру.

Седница Већа је јавна.

Седници Већа могу присуствовати декан, продекан за наставу, продекан за науку, представници студената, као и други заинтересовани запослени на Факултету. Чланови Већа докторских студија бирају се на време од три године.

Веће докторских студија Факултета обавља следеће послове:

  1. утврђује предлог студијских програма докторских студија на предлог Већа департмана и прослеђује га Наставно-научном већу;
  2. утврђује план извођења наставе, пре почетка наставе, у датој школској години,
  3. стара се о припреми и реализацији студијског програма, о плану извођења наставе, као и о спровођењу поступака за проверу и обезбеђење квалитета студијског програма докторских студија и анализира Извештаје о евалуацији Студијских програма докторских академских студија;
  4. врши проверу компетентности наставника и ментора који учествују у реализацији студијског програма докторских студија;
  5. стара се и о спровођењу поступака за пријаву и одбрану докторских дисертација;
  6. на предлог Већа департмана доноси одлуку о преласку студената са једног на други студијски програм докторских академских студија, о еквиваленцији, о признавању испуњених обавеза и положених испита као и о стеченом укупном броју ЕСПБ бодова кандидата;
  7. на предлог Већа департмана утврђује еквиваленцију, односно, признавање дела студијског програма магистарских или специјалистичких академских студија, и доноси одлуку о преношењу ЕСПБ бодова, на основу чега студенту може одобрити упис у прву или другу годину докторских студија, у зависности од укупног броја ЕСПБ бодова кандидата;
  8. на предлог Већа департмана доноси одлуку о признавању испита магистру наука, утврђује обавезе које кандидат треба да испуни након уписа, и доноси одлуку о упису кандидата у одговарајућу годину докторских студија, у зависности од броја ЕСПБ бодова остварених на основу еквиваленције;
  9. обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета и Правилником о докторским студијама.

 

Списак чланова Већа докторских студија

Проф. др НАТАЛИЈА ЈОВАНОВИЋ, декан
Проф. др ГОРДАНА ЂИГИЋ, продекан
Проф. др САЊА ИГЊАТОВИЋ, продекан

Департман за филозофију
Др СЛАЂАНА РИСТИЋ ГОРГИЕВ, редовни професор

Департман за историју
Др ИРЕНА ЉУБОМИРОВИЋ, ванредни професор
Др ЈАСМИНА ШАРАНАЦ СТАМЕНКОВИЋ, доцент

Департман за психологију
Др ЈЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВИЋ, редовни професор
Др МАРИНА ХАЏИ ПЕШИЋ, редовни професор

Департман за социологију
Др ДАНИЈЕЛА ГАВРИЛОВИЋ, редовни професор

Департман за педагогију
Др БИСЕРА ЈЕВТИЋ, редовни професор
Др МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ, ванредни професор

Департман за комуникологију и новинарство
Др ИВАН ЦВЕТАНОВИЋ, ванредни професор
Др НЕВЕН ОБРАДОВИЋ, доцент

Департман за србистику
Др МИРЈАНА ИЛИЋ, ванредни професор
Др МИРЈАНА БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ, доцент     

Департман за англистику
Др ДАНИЈЕЛА ПЕТКОВИЋ, ванредни професор
Др ВЛАДАН ПАВЛОВИЋ, ванредни професор

Департман за руски језик и књижевност
Др ВИОЛЕТА ЏОНИЋ, ванредни професор

Департман за француски језик и књижевност
Др ИВАН ЈОВАНОВИЋ, ванредни професор
Др НИКОЛА БЈЕЛИЋ, ванредни професор

Департман за немачки језик и књижевност
Др НИКОЛЕТА МОМЧИЛОВИЋ, доцент
Др МАРИНА ЂУКИЋ МИРЗАЈАНЦ, доцент

Центар за стране језике
Др ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ, ванредни професор
Др ВЕСНА СИМОВИЋ, ванредни професор