Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани комуниколог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

У односу  на  претходно  акредитован  програм  Комуницирање  и  односи  с  јавношћу сада редизајнирамо  приступ,  тако  што поред  темељитог  упознавања  основа,  теорија  и  техника настајања  јавности,  студенти  овладавају  техникама  и  вештинама  идентификовања,  креирања, моделовања  и  дистрибуције  информација,  уз  примену  савремених  масмедијских  алатки и уважавање јавности као неопходног чиниоца демократизације. То подразумева примену актуелних техника и метода креирања догађаја и процеса, промену садржаја предмета уопште, али и примену нових  начела  у  поступцима  валоризовања  студентског  рада.  Наставни  процес  фокусиран  је  на изучавање  модерних  теоријских  садржаја  комуниколошких  наука,  с  паралелном  применом вештина и техника ПР комуницирања, лобирања и управљања информацијама.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви  програма  укључују  постизање  адекватних  компетенција  и  метода  комуниколога (ПР-ова), као и овладавање специфичним вештинама:

 • стварање компетентних комуниколога (ПР-ова), са способношћу директног идентификовања, креирања, дистрибуције и презентације информација у свим медијским формама и каналима;
 • образовање за послове  и  задатке  који  захтевају  познавање  професионалних  стандарда  у придобијању пажње јавности и ширења утицаја (лобирања);
 • оспособљавање студената за  послове  анализе,  истраживања  и  предвиђања,друштвено релевантних догађаја и процеса. Поред информатичког образовања, од студената се очекује да овладајуразличитим  медијским  технологијама,  како  би  постали  компетентни  субјекти информационо-комуникационих система;
 • стицање општих и  посебних  знања  из комуниколошких,  културолошких,  историјских, правних,  социолошких,  безбедносних,  уметничких  и  других  научних  области,  која  ће  им омогућити да стручно и компетентно обављају активности ПР менаџера или друге послове у оквирима служби заодносе с јавностима;
 • разумевање политичког, социјалног  и  културног  амбијента  у  којем  раде  масмедијска предузећа,  установе  и  организације  у  Републици  Србији,  и  оспособљавање  за  уочавање специфичности  које  треба  уважити  у  креирању  пословног  наступа  ради  придобијања публицитета.
 • Развијање самосталних програма  за  унапређење  рада  у  медијима  и  службама  односа  с јавностима, за кризне комуникације, као и развијање способности за примену у пракси.

Циљеви су усклађени са основним задацима:

 • преношење стручно-апликативних знања ивештина  из  комуниколошко-културолошке области, уз усмеравање знања ка квалитетним компетенцијама;
 • стицање комуниколошке способности  и  критичке  зрелости  студената  за  самосталан  рад  и анализирање  у  медијима,  као  и  самостално  уочавање  друштвеног  догађаја,  вредновања његовог значаја, те проналажења истинитих података који постају комуникацијски пакети; -пружање могућности појединцима да под  једнаким условима располажу информацијама, али и да стекну високо образовање и да се усавршавају током живота.
 • стицање наведених способности обезбеђено је уношењем у курикулум већег броја предмета из области медијско-комуниколошких и  примењених  ПР  знања  и  вештина,  при  чему  програм перцепцира основне трендове који ће редефинисати концепт друштвене заједнице усмислу даље  демократизације,  глобализације  и  дигитализације.  Тако  дефинисани  циљ  део  је остварења педагошке мисије Филозофског факултета у Нишу и важан је за развој овог дела Србије.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Концепт  студија Комуницирање  и  односи  с  јавношћу заснован  је  на  низу  општих  и специфичних  комуниколошких  компетенција  кандидата,  како  би  били  спремни  да  одговоре изазовима  масмедијских промена, али  и препознавању  и каналисању  комуникационих токова и структура.  

Опште   способности   подређене су   квалитетноми   аутономном обављању комуниколошке делатности (ПР-а), а као најважније издвајају се:-

 • формирање комуниколога (ПР стручњака) способних да примене стечена знања и вештине у домаћоји међународној комуниколошко-културолошкој пракси.
 • да их пренесу  на  друге  иподстакну  развој  професионално  стандардизованог  и  етичког управљања јавношћу;-развијају сопствену  ПР  каријеру,  непрекидно  се  образујући  уз  рад  у  службама  за  односе  с јавношћу или сличниморганизацијама; -идентификовање, обликовање, презентације и дистрибуције информација ка јавности;-способност истраживања, анализирања, предвиђања и објављивања одређених информација,  -битних за шири друштвени интересили интерес клијената.
 • самосталност у стручном раду и доношењу одлука битних за придобијањепублицитета; -развој комуникационих способности и вештина;
 • колегијалност и лојалност према послодавцима и јавности, смисао за сарадњу и прихватање критике;
 • разумевање и поштовање професионалних стандарда.
 • способност друштвене интеракције и квалитетне тимске сарадње.

Остваривањем циљева програма студент стиче предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и  разумевање  процеса  идентификовања,стварања,  обликовања  и дистрибуирања информација;
 • решавање конкретних ПР проблема, уз употребу теоријских и стручних метода;-коректно владање основним знањем из комуниколошких наука, уз повезивање са вештинама из стручно-апликативних предмета, са циљем управљања јавним простором;
 • способност истраживања у литератури, медијима и пракси, као и пласирања информација у одговарајући жанровски оквир;
 • адекватна примена информацијско-комуникационе  технологије  и  информационих  система, који ће се у највећој мери утицати на ефекте комуникације.

Разумевање  процеса  настајања,  креирања  и  дизајнирања  информационих  пакета,  према захтевима савремених односа с јавношћу и интересима клијената за придобијањем јавне пажње. Студент је стручно обучен да примени информатичке и комуникационе технологије у класичном, електронском  и  дигиталном  облику,  премапотребама  информационе  заједнице.  Посебно  се развијају знања и методе тимског рада, вештине преношења информација и њиховог ширења, као и способност континуираног ПР образовања.