Google Translate

CLAUSAL COMPLEMENTS BETWEEN LANGUAGE STRUCTURE AND IDENTITY: DOCUMENTING, VISUALIZING, AND THEORIZING VARIATION IN SHTOKAVIAN (NON-)FINITE EMBEDDED CLAUSES

Пројекат „Clausal Complements between Language Structure and Identity: Documenting, Visualizing, and Theorizing Variation in Shtokavian (Non-)Finite Embedded Clauses“, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма „Идентитети“, бави се језичким и ванјезичким факторима који условљавају варирање клаузалних допуна између инфинитива и конструкције да + презент у целокупној штокавској зони некадашњег српско-хрватског језичког простора. Учесници пројекта су проф. др Бранимир Станковић са Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу (руководилац), доц. др Наташа Милићевић, доц. др Татјана Милићев, доц. др Бојана Јаковљевић и доц. др Предраг Ковачевић са Филозофског факултета у Новом Саду, те проф. др Бобан Арсенијевић са Карл-Франценс универзитета у Грацу, Аустрија.  

 

InsideMe

Пројекат InsideMe базиран је на теоријски утемељеним претпоставкама да неплодност, као специфичан животни контекст, осујећује задовољење основних људских потреба. У таквој ситуацији могућа је криза идентитета – криза у доживљавању себе као одрасле особе, у доживљавању партнерске везе у којој (још увек) нема деце и целокупне сврхе живота. Пројекат је усмерен управо на израду програма превенције нарушавања благостања, као и на програме едукације јавности о психолошким изазовима у превадавању инфертилитета.

 

Центар за социјалну инклузију и решавање конфликата

TOLERANCE PROMOTION AND CONFLICT RESOLUTION: TEACHING AND PRACTICE

Филозофски факултет у Нишу овај пројекат реализује у сарадњи са Картер школом за мир и решавање конфликата Џорџ Мејсон Универзитета из Вирџиније (Carter School for Peace and Conflict Resolution), која је најпознатија институција у САД када су у питању научна истраживања решавања међугрупних конфликата. Пројекат финансира Влада Сједињених Америчких Држава. Његов главни циљ јесте унапређење знања о конфликтима и вештинама њиховог решавања код студената Филозофског факултета кроз развој новог и ревидирање постојећих курсева, учешће у истраживачким пројектима, летњој школи, као и волонтерским активностима у сарадњи са невладином организацијом „Индиго“. Један од најзначајнијих резултата овог пројекта јесте оснивање Центра за социјалну инклузију и решавање конфликата на Филозофском факултету у Нишу, који организује догађаје са циљем промовисања мултикултурализма, грађанског ангажмана, инклузије, толеранције и дијалога у заједницама.

 

SCHEMAS

SCHEMAS

Трогодишњи пројекат под називом SCHEMAS (Structuring Concept Generation with the Help of Metaphor, Analogy and Schematicity, односно „Структурисање процеса изградње појмова путем метафоре, аналогије и схематичности“) започет је 23.1.2022. године. Овај пројекат је први из области друштвено-хуманистичких наука који је одобрен за финансирање на подручју јужно од Београда и један је од свега 5 пројеката из програма ИДЕЈЕ на Универзитету у Нишу који су прошли оштру селекцију међу 917 пројектних предлога из читаве земље. SCHEMAS има за задатак да кроз комбинацију приступа из области теоријске и корпусне лингвистике, психолингвистике и студија мултимодалности испита процес изградње појмова на основу сликовних схема кроз језик, музику и визуелну когницију.

Пројектом руководи проф. др Владимир Ж. Јовановић са Департмана за англистику, док су остали чланови пројектног тима са Филозофског факултета у Нишу и проф. др Михаило Антовић, проф. др Биљана Мишић Илић, проф. др Владан Павловић, доц. др Марта Величковић,  доц. др Владимир Фигар и мср Младен Поповић са Департмана за англистику, доц. др Ивана Митић и доц. др Александра Јанић са Департмана за србистику, а члан тима који није са матичне институције је доц. др Милош Тасић са Машинског факултета у Нишу.

 

СТИУТЗ

СТИУТЗ

Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања

Министарство културе и информисања Републике Србије, на основу одлуке Комисије за избор пројеката у области истраживања, заштите и коришћења нематеријалног културног наслеђа, одобрило је и финансијски подржало пројекат Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Истраживања усменог наслеђа на територији Заплања реализује тим који чине студенти ОАС Србистика и ДАС Филологија, истраживачи са Департмана за српску и компаративну књижевност, Департмана за српски језик, Балканолошког института САНУ, Филозофског факултета у Новом Саду, Универзитета Ворик (University of Warwick, Coventry) и Универзитета у Редингу (University of Reading).

 

Tempus MASTS

Tempus MASTS

Програм мастер студија за предметне наставнике у Србији

TEMPUS пројект "Master Programme for Subject Teachers in Serbia" ("Мастер програм за образовање предметних наставника у Србији") (скраћени назив пројекта: "M.A.S.T.S.", број пројекта: 511170-1-TEMPUS-2010-1-RS-JPCR) је покренут 15. октобра 2010. године на основу одобрења Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (Извршне комисије Европске агенција за програме у области образовања, културе и медија) и намењен је реформи наставног програма (Joint Project-Curriculum Reform) у области образовања наставника.

 

FUSE

FUSE

Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area

Национални приоритети Републике Србије у области структурних мера и реформе управљања системом високог образовања су реформа управљања високошколским институцијама и студентским службама и развој међународних односа у академској области. Циљ пројекта FUSE је да допринесе реализацији овако постављених националних приоритета.

 

SHESPSS

SHESPSS

Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery

Главни циљ пројекта је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада кроз развој нових студијских програма и унапређење постојећих, као и кроз успешно повезивање студијских програма са потребама у домену социјалне заштите и потребама на тржишту рада.