Google Translate

Академски назив: Дипломирани филолог
Дужина трајања студија: 4 године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

 • Стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области германистичке лингвистике и науке о језику уопште;
 • Развијање језичких вештина и компетенција студената у немачком као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике: језичка компетенција која се огледа у синтези интегрисаних језичких вештина (говор, читање, слушање и писање) са знањима из области граматике, вокабулара као и употребе језика; такође се развијају и прагматска и комуникативна компетенција, те културна компетенција у најширем смислу;
 • Стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области методике и дидактике наставе немачког језика и књижевности, као и знања из области педагогије и психологије која су неопходна за профил наставника немачког језика у основним и средњим школама; такође се стичу практична знања и вештине у области нових медија и мултимедијалних система у образовању;
 • Стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области немачке књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и специфичностима немачке књижевности, као и упознавање са различитим критичко-теоријским приступима књижевном делу;
 • Стицање основних знања, вештина и компетенција из области превођења, обликовања текстова, корекције, лекторисања, језичке редакције у различитим врстама текстова;
 • Стицање практичних знања и вештина у области културе, нових медија и мултимедијалних система у образовању, преводилаштва, односа са јавношћу, издаваштва, туризма и привреде;
 • Стицање знања и вештина из још једног страног језика (енглески, француски, руски, грчки) на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике;
 • Развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
 • Развијање индивидуалних квалитета и способности студената који могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности. 

 

Исход процеса учења

Након реализације студијског програма, студент је

 • стекао основна теоријско-методолошка, научна и стручна знања из области германистичке лингвистике и науке о језику уопште; студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима, као и са детаљнијим и специфичнијим лингвистичким и примењено-лингвистичким дисциплинама;
 • стекао вештине и знања из немачког као страног језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике; развио комуникативну и (интер)културну компетенцију уз способност разумевања и анализе културе немачког говорног подручја и поређења са сопственом културом;
 • стекао знања и компетенције из области методике и дидактике наставе немачког језика и књижевности, као и педагогије и психологије које су неопходне за подучавање немачког као страног језика у основним и средњим школама; уме да примени стечена језичка, лингвистичка, методичка и педагошко-психолошка знања и компетенције у припреми наставе и у практичном раду са ученицима; уме да користи нове медије и мултимедијалне системе у процесу припреме и извођење савремене наставе;
 • темељно познаје историјски развој, теоријско-критичке токове, жанровску структуру и стилске специфичности немачке књижевности и поседује знања и вештине коjе му омогућавају разумевање, анализу и вредновање књижевних дела;
 • поседује знања и вештине из још једног страног језика (енглески, француски, руски или грчки), на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике;
 • развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
 • поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања током професионалне каријере, у области немачког језика, немачке књижевности и културе, методике и дидактике наставе немачког језика;
 • оспособљен за даље образовање кроз мастер и докторске студије, односно, за даље стручно усавршавање кроз специјалистичке студије и пројекте за професионално усавршавање у области немачког језика, немачке књижевности и културе, методике и дидактике наставе немачког језика.

 

Услови за упис студијског програма

У прву годину ОАС немачког језика и књижевности могу се уписати кандидати са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Пријемни испит подразумева проверу синтетисаног знања из немачког језика стеченог током претходног школовања. Испит се ради писмено и кандидат може да освоји до 60 бодова. Рангирање кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у току средњoшколског образовања (40 поена) и резултата постигнутог на пријемном испиту (60 поена).

Кандидати који током претходног школовања нису учили немачки језик, а конкуришу за упис на Основне академске студије немачког језика и књижевности, могу се определити да на пријемном испиту уместо теста знања из немачког језика полажу тест знања из енглеског језика.

 

Шта после студија?

По завршетку ОАС немачког језика и књижевности стечене језичке, комуникативне и (интер)културолошке компетенције квалификују вас за обављање послова

 • наставника немачког као страног језика (Deutsch als Fremdsprache) у школским установама у земљи и иностранству;
 • преводиоца и тумача за немачки језик;

као и за широк спектар занимања

 • у установама културе (библиотеке, културни центри);
 • у оквиру издавачке делатности;
 • у дипломатским представништвима;
 • у редакцијама новина, радија и телевизије;
 • у привредној делатности;
 • у области маркетинга;
 • у области туризма итд.