Google Translate

Aкадемски назив: Мастер филолог (за немачки језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Суштински циљ студијског програма МАС немачког језика и књижевности јe продубљивање стечених академских и стручних знања, усавршавање компетенција и специфичних вештина потребних за ангажовање у области наставе немачког језика, књижевности и културе и комуникације на немачком језику као посебне примењено-лингвистичке области у оквиру филолошких студија страног језика.

Циљеви студијског програма су у складу са основним циљевима високошколске установе и могу се дефинисати као стицање знања и вештина за извођење наставе немачког језика на свим нивоима образовања, за усавршавање комуникације на немачком језику за потребе привреде, јавних установа, медија, туристичких агенција, владиних и невладиних организација и сл, као и проширивање знања и вештина потребних за научно-истраживачки рад у области науке о језику, књижевности, култури или методици наставе, као и за упис на докторске академске студије. Поред ових општих циљева дефинисани су и предметно-специфични у књигама предмета. Самим тим су циљеви студијског програма усклађени и са захтевима наставничке праксе, тржиштем рада, привредним развојем и дефинисаним квалификационим оквиром.

Како се са МАС немачког језика и књижевности стиче неопходни број од 60 ЕСПБ, као и предвиђени степен образовања мастер филолог, циљ је и да се студентима директно омогући и упис на докторске студије у области филологије на било ком факултету на коме се исте организују и изводе.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма МАС немачког језика и књижевности, студент је стекао следеће опште компетенције:

 1. развио свест о сложености процеса учења и подучавања немачког језика;
 2. научио да критички вреднује научну и стручну литературу из преферираних области покривених мастер студијама;
 3. овладао техничким аспектима израде научног рада;
 4. оспособљен за даље образовање и истраживачки рад на докторским студијама, те континуирано бављење науком о језику, књижевности и култури;
 5. развио свест о личној одговорности, етичким импликацијама резултата свог истраживачког/научног рада;
 6. оспособљен за самоевалуацију, ауторефлексију и свест о неопходности доживотног професионалног усавршавања;
 7. стекао вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања, активног односа, комуникације и сарадње у академском и професионалном окружењу;

Студент је стекао следеће предметно-специфичне компетенције:

 1. развио, проширио и стекао нова теоријско-методолошка, научна, стручна и практична знања, стечена на основним академским студијама, из домена германистичке лингвистике, немачке књижевности и културе, комуникације и методике наставе немачког језика;
 2. оспособљен за интегрисање стечених знања у решавању сложених теоријских, практичних и наставних проблема;
 3. оспособљен за планирање и самостално обављање послова у области образовања, полазећи од савремених модела наставе немачког језика, као и послова језичког стручњака (нпр. за послове комуникације на немачком језику) у различитим привредним гранама;
 4. овладао методама научног истраживања и оспособљен за примену стечених научних и стручних знања из поменутих области у самосталном истраживачком раду;
 5. оспособљен за јасно представљање и образлагање резултата свог научно-истраживачког рада стручној, научној и широј јавности.

Исходи Мастер академских студија немачког језика и књижевности предвиђају да је студент:

 • стекао специјализована академска, научна и стручна знања која се односе на теорију, принципе и процесе из области науке о немачком језику, књижевности и култури, методике наставе, као и методе и стратегије примењиве у наставној или пракси језичког стручњака ван образовања (за комуникацију), и оспособљен за вредновање, критичко разумевање и примену стечених знања у наведеним областима;
 • оспособљен да решава сложене проблеме у области наставне праксе и доприноси њеном развоју на иновативан начин, да води сложену комуникацију и сарадњу са другима у оквиру наставне или праксе језичког стручњака, да примењује сложене методе за самосталну припрему и реализацију наставе или комуникације, да вреднује резултате других ради унапређења постојеће праксе;
 • оспособљен да планира и реализује научна и/или примењена истраживања у области науке о језику, књижевности и култури, методици наставе, да самостално користи релевантну литературу из ових области, као и да постигнуто знање систематизује, анализира и излаже, те тако стиче и услов за наставак студија на докторским академским студијама филологије.

 

Услови за упис на студијски програм

Мастер академске студије немачког језика и књижевности могу уписати кандидати који су стекли најмање 240 ЕСПБ на студијским програмима ОАС немачког језика и књижевности/германистике. Такође се могу уписати и кандидати који су завршили четворогодишње основне студије немачког језика и књижевности/германистике по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Уколико је кандидат завршио неке друге ОАС из друштвено-хуманистичке области, полаже диференцијални испит (тест знања) из области немачког језика (морфологије, синтаксе и лексикологије) и немачке књижевности (општи преглед епоха од средњовековне књижевности закључно са књижевношћу 20. века, значајних писаца, њихових дела и манифеста), на коме мора да освоји најмање 51% поена од укупног броја поена.

Услови уписа прописани су Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата, Правилником о мастер студијама и Статутом Филозофског факултета у Нишу. Подразумевани језички ниво немачког језика за упис свих наведених циљних група је Ц1 који се доказује одговарајућим, горе наведеним дипломама или диференцијалним испитом.

Рангирање кандидата се врши на основу успеха (просечне оцене) са основних академских студија или на основу успеха постигнутог на диференцијалном испиту. У обзир се узима и усаглашеност програма који је кандидат завршио са програмом МАС немачког језика и књижевности. Након формирања ранг-листе, у први семестар МАС немачког језика и књижевности уписују се редом кандидати до попуњавања предвиђеног броја места за упис.