Google Translate

Студијски програм (данас Департман) за социјалну политику и социјални рад настао је као резултат рада на ТЕМПУС пројекту Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне заштите (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery – SHESPSS), који је финансирала Европска комисија – EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), а припада групи пројеката који се односе на реформу курикулума и увођење нових наставних програма на нивоу високог образовања (http://www.shespss.ni.ac.rs/sr). Координатор овог пројекта био је Универзитет у Нишу, а у његовој реализацији учествовале су следеће институције и организације: Универзитет у Београду и Новом Саду, Универзитетски колеџ Зеланд из Данске, Универзитет Катанија из Италије, Институт за образовање и Универзитетски колеџ Лондон из Велике Британије, Републички завод за социјалну заштиту из Београда, Центар за самостални живот особа с инвалидитетом из Београда, Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Асоцијација центара за социјални рад Србије. Циљ пројекта био је јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада и успешно повезивање студијског програма са потребама у домену социјалне заштите и са потребама на тржишту рада.

Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада (четири године) и Мастер академске студије социјалног рада (једна година) акредитоване су 2016. године (Комисија за акредитацију и проверу квалитета, број 612-00-00585/2016-06, 02.09.2016. године, Београд [уверење ОАС - уверење МАС]), а настава на основним и мастер студијама почела је школске 2016/2017. године у оквиру Департмана за социологију. Ради обезбеђивања што квалитетнијег рада на основним и мастер студијама, 2018. године је донета одлука о формирању самосталног Департмана за социјалну политику и социјални рад (Веће Департмана за социјалну политику и социјални рад конституисано је 09.05.2018. године).

На основним и мастер студијама сви предмети су једносеместрални, а курикулуми су модерно конципирани и усклађени са свим стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су општеобразовни предмети и стручни предмети (из социологије, психологије, педагогије, права, социјалне политике и социјалног рада). Постоји и велики број изборних предмета који пружају могућност студентима да по сопственом избору обликују свој образовни профил. Предмети су конципирани тако да обезбеђују теоријско и практично оспособљавање студената за разумевање комплексности социјалног рада као научне дисциплине и професије, али и за стицање знања и развијање способности и вештина заступања, усмеравања и примене мера социјалне политике.

Наставу на Департману изводе наставници и сарадници Филозофског факултета у Нишу (са Департмана за социологију, Департмана за психологију и Департмана за педагогију) и ангажовани наставници са Правног факултета у Нишу и Филозофског факултета у Скопљу. Наставници и сарадници Департмана активно учествују на домаћим и иностраним научним скуповима и истраживачким пројектима, а своје радове публикују у научним часописима и другим научним публикацијама.

Департман је успоставио одличну сарадњу са Центром за социјални рад, Регионалним центром за хранитељство, Заводом за васпитање деце и омладине, Домом за децу без родитељског старања, Клиником за заштиту менталног здравља Ниш, Специјалном психијатријском болницом Горња Топоница и Геронтолошким центром у Нишу, како би студенти могли да стекну и практичне вештине, а такође је отворен и за сарадњу са другим образовним институцијама у земљи и иностранству.

Управница Департмана за социјалну политику и социјални рад је ванредни професор др Лела Милошевић Радуловић.