Google Translate

Aкадемски назив: Мастер филолог (за српски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије филологије састоје се из четири модула:

 1. модула српског језика,
 2. модула српске и компаративне књижевности,
 3. модула књижевности и филма,
 4. модула методике наставе српског језика и књижевности.

Приликом уписа студент се опредељује за један од четири понуђена модула.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ студијског програма Мастер академске студије филологије јесте да, надовезујући се на основне академске студије, студентима омогући даље усавршавање у ужој научној области српски језик, односно српска књижевност, те постизање вештина и развој способности за интердисциплинарна проучавања књижевности и других естетских феномена (филма), као и овладавање основним и посебним наставничким вештинама на вишем нивоу које их оспособљава за успешно и иновативно укључивање у образовно-васпитни систем након завршетка студија.
Студенти би требало да п р о ш и р е владање теоријско-методолошким појмовним апаратом и приступима проучавању српског језика и српске и компаративне књижевности у историјском,
савременом и културном контексту; да прошире дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа; да усаврше способност за самостални аналитичко-критички приступ појединим књижевним делима, те за његово ситуирање у шири естетички (фимлски), друштвени, историјски и културолошких контекст; да развију и усвоје технике научног писања и оспособе се за самостални научно-истраживачки рад (састављање реферата, презентација и научних радова), као и за наставак образовања на докторским студијама; да продубе познавање страних језика.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

 • Дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа.
 • Овладавање теоријским и основним практичним методама истраживачким и развојним приступима науке о језику.
 • Стицање теоријскиих и практичних знања и овладавање вештинама проучавања српског језика.
 • Усавршавање и продубљивање теоријско-методолошког појмовног апарата и приступа књижевности у историјском и савременом контексту.
 • Оспособљавање за самостални аналитички и критички приступ појединим књижевним делима, те за истраживање српске књижевности у оквирима јужнословенских и европских књижевности, као и њене позиције у савременој култури.
 • Интердисциплинаран приступ истраживачком процесу.
 • Способност дефинисања и илустровања узајамних односа књижевних и филмских текстова у структурном, интерпретативном и прагматичном смислу.
 • Примена критичке, филмске и културолошке теорије у анализи књижевног дела.
 • Примена сазнања из педагошко-психолошких дисциплина са циљем унапређења наставног процеса.
 • Коришћење најсавременијих наставних метода.
 • Критичко, креативно и дивергентно размишљање о проблемима из обалсти филологије.
 • Способност самоевалуације и критичког сагледавања властитих и туђих резултата.
 • Развијање и примена технике научног писања и припремање за самостални научно-истраживачки рад, као и за наставак образовања на докторским студијама.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У прву годину Мастер академских студија филологије може се уписати лице које има сакупљених најмање 240 ЕСПБ на програмима основних академских студија из друштвено-хуманистичког поља. Студенти се уписују на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Студенти који нису завршили Основне академске студије Србистике полажу тест знања:

 • На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја књижевности, Општа и компаративна књижевност;
 • На модулу Српски језик из области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и фонологија, Синтакса, Историја језика, Историја књижевног језика и Правопис.
 • На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе, Методика наставе српског језика и Општа лингвистика.