Google Translate

Академски назив: Мастер филолог (англиста)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: енглески и српски

 

Циљеви студијског програма

Мастер академске студије англистике имају за циљ да студентима пруже могућност да стекну адекватна уже-стручна знања и вештине неопходне како за квалитетнији и успешнији рад у струци, тако и за даље академско образовање и научно-истраживачки рад. Специфични циљеви студијског програма јесу:

 • увећање и продубљивање теоријско-методолошких, научних и стручних знања студента из области англистичке лингвистике, науке о књижевности, студија културе или методике наставе;
 • даље развијање свести студента о сложености процеса учења и подучавања страног језика, и оспособљавање за самостално обављање послова у области образовања;
 • оспособљавање студента за самостални истраживачки рад на вишем нивоу кроз рад на развоју вештина критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања, и активног односа према себи и другима у процесу образовања, како у академском тако и професионалном окружењу;
 • овладавање техничким аспектима израде и писања научног рада, као и развијање способности за критичко вредновање научне и стручне литературе из барем једне од области покривених студијским програмом: методике наставе енглеског језика, превођења, англистичке лингвистике или студија англофоне књижевности и културе;
 • усмеравање студента ка развоју способности самоевалуације и ауторефлексије, као и даљи развој свести о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања.

 

Исход процеса учења

Савладавањем студијског програма мастер академских студија англистике, студент стиче следеће способности и вештине:

 • научна и стручна знања, која подразумевају савладавање метода научног истраживања чиме је студент оспособљен за самостални истраживачки рад на вишем, односно нивоу докторских студија;
 • способност да јасно и једнозначно представи и образложи исходе и резултате самосталног научно-истраживачког рада, како стручној и научној, тако и широј јавности;
 • индивидуалне способности и вештине које могу допринети квалитетнијем професионалном раду, професионалном усавршавању, односно образовању у академском и научно-истраживачком окружењу;
 • вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима у академском, као и у професионалном окружењу;
 • способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања;
 • способност да самостално примењује стечено знање из области англистичке лингвистике, науке о књижевности, студија културе или методике наставе, као и вештине које подразумевају да своја стечена научна и стручна знања примењује и новом или непознатом окружењу;
 • способност да критички вреднује научну и стручну литературу из барем једне од области покривених студијским програмом;
 • студент је овладао техничким аспектима израде и писања научног рада: коришћењем литературе, библиотека, дигиталних извора и архива, навођењем извора на формално и етички адекватан начин;

 

Услови за упис студијског програма

У први семестар Мастер академских студија англистике могу се уписати студенти који су завршили Основне академске студије англистике или неке друге еквивалентне студије којима су стекли предзнања потребна за праћење предмета на понуђеном програму. Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу тест знања енглеског језика на нивоу С1 Заједничког европског оквира за језике.

Приликом рангирања кандидата узима се у обзир и успех кандидата на претходном нивоу студија и усаглашеност програма студија које је кандидат завршио и Мастер академских студија англистике.

На студије се прима до 50 кандидата са коначне ранг листе, али се број кандидата који се примају (који може бити мањи од 50) за сваку академску годину одређује конкурсом који расписује Универзитет.

 

Шта после студија?

По завршетку студија, студент је квалификован за обављање послова у домену образовања (наставник енглеског језика у институцијама основног и средњег образовања), преводилаштва (књижевни или стручни преводилац, затим конференцијски преводилац), издаваштва (лектор или коректор), маркетинга (copywriter, content writer), људских ресурса, односа са јавношћу, нарочито у канцеларијама за међународне односе, затим у туризму, као и у свим областима које захтевају професионални профил стручњака за енглески језик и културу. Студијски програм такође пружа неопходне вештине и знања студентима који се даље определе за академску каријеру.