Google Translate

Aкадемски назив: МАСТЕР ФИЛОЗОФ
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Ако сте завршили основне академске студије филозофије, мастер академске студије филозофије ће вам омогућити, како својом структуром тако и садржајима, даље и уже спецификовано образовање у различитим областима филозофије.

Ако сте завршили основне академске студије из неке друге области, мастер академске студије филозофије вам пружају прилику да дубље истражите неке филозофске теме и интересовања са којима сте се сусрели у свом професионалном, личном и друштвеном животу.

Мастер академске студије филозофије имају за циљ да студентима пруже могућност да стекну адекватна уже-стручна знања и вештине неопходне како за квалитетнији и успешнији рад у струци, тако и за даље академско образовање и научноистраживачки рад. У посебне циљеве овог студијског програма спадају и:

 • увећање и продубљивање теоријско-методолошких, научних и стручних знања студента из области филозофије или методике наставе;
 • даље развијање свести студента о  сложености процеса учења и подучавања филозофије, и оспособљавање студента за самостално обављање послова у области образовања;
 • развијање вештина критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања, и активног односа према себи и другима у процесу образовања, како у академском тако и професионалном окружењу;
 • развијање способности самоевалуације и ауторефлексије, као и даљи развој свести о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања.

 

Исход процеса учења

Након реализације студијског програма мастер академских студија филозофије поседоваћете компетенције за:

 1. самосталну примену стеченог знање из области филозофије.
 2. самостални истраживачки рад на вишем, односно нивоу докторских студија.
 3. самосталну примену вештина критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима у академском, као и професионалном окружењу.
 4. критичко вредновање научне и стручне литературу из барем једне од области покривених мастер студијама
 5. самостално коришћење литературе, библиотека, дигиталних извора и архива, навођење извора на формално и етички адекватан начин.
 6. боље разумевање сопствене одговорности, те друштвених и етичкх импликацијама закључака и исхода свог (истраживачког или научног) рада..
 7. самоевалуацију и ауторефлексију, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања.

 

Услови за упис студијског програма

Упис кандидата на студије прописан је Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата. Услов за упис на мастер академске студије филозофије јесу завршене основне академске студије филозофије или других еквивалентних студија (240 ЕСПБ).  Кандидати који нису завршили Основне академске студије филозофије полажу диференцијални испит из филозофије. Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија је  могућ и дефинисан у складу са Законом и општим актима Универзитета у Нишу и  Филозофског Факултета.

 

Шта после студија?

Иако су мастер академске студије филозофије намењене пре свега онима који намеравају да постану наставници филозофије или да наставе академско усавршавање из ове области, оне развијају знања и способности које вам могу користити у најширем дијапазону занимања.

О овоме сведочи и чињеница да се међу студентима и студенткињама који су успешно завршили ове студије, налазе и наставници и наставнице филозофије у средњим школама широм Србије, и студенти докторских студија на универзитетима у Србији, Италији и Чешкој, али и програмери, активисти и агенти за односе с јавношћу.