Google Translate

Портал Издавачког центра

Правилник о издавачкој делатности, прилози и упутства


Филозофски факултет у Нишу основан је 1971. године и своју издавачку делатност, као неопходну подршку научној сфери, развијао је паралелно са свим другим сегментима рада. Како је научна продукција, као и подизање њеног квалитета, представљала важан сегмент рада, а потреба за систематизацијом и афирмацијом на научном пољу бивала израженија, јавила се и потреба да се издавачка делатност систематизује и научно-образовну институцију учини конкурентнијом и равноправнијом на пољу науке и образовања.

Све то јачало је идеју о оснивању самосталне факултетске јединице чија је реализација финализирана 2011. године, када је Филозофски факултет прославио четрдесету годишњицу свога рада у свим областима друштвених и филолошких наука. Тако је уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за формирање центра и одобрење нових радних места за ову јединицу Факултета Издавачки центар званично основан 1. октобра 2011. године, чиме је званично постао стварност нишког и српског универзитетског и културног живота.

Издавачки центар је у првој години свога рада имао че­тр­де­сет три објављена наслова и тај број je из године у годину или одржаван или надмашиван. Основ продукције Издавачког центра чине такозвана академска издања, где убрајамо ис­тра­жи­вач­ка де­ла, мо­но­гра­фи­је, уџбенике, зборнике са научних скупова, приручнике, периодичне публикације попут годишњака и часописа, итд.

Ова јединица, настала као подршка првенствено научној, али једнако и наставној, делатности Факултета има своју специфичну функцију у систему већ потврђених наставних и административних служби високошколске установе. Та функција подразумева кретање институције у корак са временом и захтевима просветно-академских, научних и уопште културних установа, који подразумевају успостављање реда и система у факултетском раду као и адекватно афирмисање тога рада, затим пријемчивије подржавање свих облика факултетских активности, као и заузимање и јачање позиције Филозофског факултета у домену друштвених и филолошких наука.

Као најнепосреднија подршка научној делатности захтева плански рад, постављање и спровођење високих мерила, поступност и истрајност, а све то је било могуће постићи једино конституисањем центра као самосталне факултетске јединице која би могла спровести и одржати тај систем. Свакако треба нагласити да Издавачки центар, иако примарно подршка науци, никако не искључује ни све друге аспекте делања самог Факултета укључујући и подршку промоцији Факултета, подршку повећању квалитета наставе, као и сарадњу са другим службама којима пружајући подршку у појединим аспектима њиховог рада омогућава поједностављење и олакшавање тог процеса.

Да би упра­во свим постављеним изазовима одговорио на најбољи могући начин, Филозофски факултет у Нишу је оснивањем Издавачког центра успео да потврди и учврсти своју традицију, као и да поље свога деловања и рада прошири, обогати, иновира и позиционира се као респектабилна научно-образовна институција у земљи и региону са јасном визијом за континуираним и далекосежним усавршавањем и задовољавањем високих стандарда.

 

Маја Стојковић

Лектор - руководилац Центра
Маја Стојковић

Самостални стручно-технички сарадник за рад у Издавачком центру
Дарко Јовановић

Технички сарадник за припрему публикација за штампу
Милан Ранђеловић