Google Translate

Aкадемски назив: Мастер социјални радник
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 • обучавање студената да приступе пракси социјалног рада из оквира који интегрише теоријско и методолошко знање, етичке вредности и прихватање разноликости;
 • промовисање вредности социјалне правде и мобилизацијa студената да те вредности усвоје;
 • проширивање и продубљивање теоријских и методолошких знања из области социјалног рада са децом и младима у породичном и школском контексту;
 • проширивање и продубљивање теоријских и методолошких знања у области социјалне искључености и политика социјалног укључивања маргинализованих социјалних група;
 • овладавање знањима и вештинама управљања и организације праксе социјалног рада;
 • овладавање знањима и вештинама супервизије праксе социјалног рада;
 • стицање знања о различитим типовима истраживачких нацрта и метода прикупљања, обраде и анализе података о социјалним проблемима, мерама социјалне заштите маргинализованих друштвених група и корисницима услуга социјалног рада;
 • познавање основних метода анализе и евалуације социјалних услуга (укључујући мере социјалне превенције и интервенције);
 • промовисање целоживотног учења и унапређивања професионалних компетенција;
 • оспособљавање студената да самостално, или у тиму, обављају делатности у области социјалног рада у различитим установама (медицинским, центрима за социјални рад, центрима за породични смештај и усвојење, геронтолошким центрима, школама, установама за збрињавање деце без родитељског старања или са поремећајем у понашању и слично);
 • оспособљавање студената да повезују и илуструју факторе који доводе особу или групу у стање социјалне потребе, као и начине пружања адекватне помоћи;
 • оспособљавање студената за анализу и примену савремених приступа у супервизији и евалуацији у социјалном раду;
 • оспособљавање студената да примењују стечена знања и вештине у давању процене, пружању интервенције и евалуацији ефеката рада са различитим појединцима, породицама, групама, организацијама и заједницама;
 • оспособљавање студената да одаберу и примене релевантна знања из домена људских права и социјалне правде у раду;
 • оспособљавање студената да израде нацрт истраживања у складу с одабраним проблемом истраживања, да примене одговарајуће методе за прикупљање података и одговарајуће процедуре за њихову обраду и анализу; да сачине извештај о спроведеном истраживању и представе стручној јавности резултате спроведеног истраживања;
 • упознавање студената са методама анализе и евалуације социјалних услуга (укључујући мере социјалне превенције и интервенције у различитим социјалним контекстима);
 • проширивање и продубљивање теоријских знања, стечених вештина и способности за охрабривање појединаца и група да се укључе у решавање значајних локалних, националних, регионалних и глобалних проблема у складу са етичким начелима професије.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • да објасни, илуструје и повеже различите теорије и принципе примене знања из различитих научних дисциплина (социолошких, психолошких, културолошких, политиколошких, правних, економских, организацијских);
 • да самостално или као члан тима спроведе истраживање; аналитички размотри и изведе утемељене закључке на основу спроведеног истраживања; систематизује и примени његове резултате у непосредној пракси социјалног рада;
 • користи друге доступне изворе података (секундарне изворе, попут статистичких и слично) релевантне за области примене социјалног рада;
 • да реализује активности у различитим доменима рада социјалног радника у складу с општим моралним принципима и етичким кодексом струке.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • да препознаје различите облике дискриминације и повреде права, као и да зна примену одговарајућих мера прилагођавања, ублажавања и отклањања последица и узрока дискриминације и маргинализације;
 • да планира и реализује истраживања којима се унапређује професионална пракса и системи у којима су запослени социјални радници;
 • да познаје и практично реализује различите технике супервизије у социјалном раду;
 • да демонстрира и развија комуникационе вештине у изградњи и одржавању односа са корисницима социјалне заштите, као и са колегама у тиму ради давања професионалног мишљења; развој вештина комуникације и посредовања.у конфликтима;
 • да покаже рано препознавање ризика и предузима мере превенције фактора ризика за ментално здравље, раст и развој детета и одраслих и повећање изгледа за стабилност и позитивно функционисање породице;
 • да заступа промовисање рада оријентисаног на снаге и предности код вулнерабилне деце, младих, одраслих и њихових породица;
 • оспособљен је за непосредну праксу са клијентима у разноврсним ситуацијама у различитим културолошким контекстима, као и за њену евалуацију и унапређивање (попут рада са особама којима је потребно палијативно збрињавање, њиховим породицама; децом и младима у миграцијама; особама са искуством насиља; старијим особама...).

Способност анализе

Студент треба да буде у стању да:

 • критички разматра, упоређује и анализира различите приступе у решавању конкретних проблема у области социјалног рада;
 • анализира, процењује и закључује о целисходности различитих интервентних мера, као и нивоа њихове примене на микро, мезо и макро плану;
 • анализира и решава етичке дилеме у раду са појединцима и друштвеним групама.

Способност синтезе

Студент треба да буде у стању да:

 • критички разматра, упоређује и анализира различите приступе у решавању конкретних проблема у области социјалног рада;
 • анализира, процењује и закључује о целисходности различитих интервентних мера, као и нивоа њихове примене на микро, мезо и макро плану;
 • анализира и решава етичке дилеме у раду са појединцима и друштвеним групама.

Способност евалуације

Студент треба да буде у стању да:

 • препозна и евалуира етичке дилеме у области социјалног рада;
 • процени вредност добијених резултата истраживања и евалуира импликације налаза са становишта добробити појединаца и друштвено маргинализованих група;
 • критички разматра и евалуира ефекте сопствене праксе и примењених интервенција.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за Мастер академске студије социјалног рада, полажу диференцијални испит (тест знања). Тест знања обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основе саветовања, Заступање у социјалном раду.

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници.

На диференцијалном испиту кандидати морају освојити најмање 51% од укупног броја поена да би били рангирани на ранг листи.

Више информација о диференцијалном испиту и о литератури за припрему можете наћи на странама портала за упис.


 


 

 

Academic degree: MA in Social Work
Duration of studies: 2 semesters/1 academic year
The scope of the studies: 60 ECTS

 

REQUIREMENTS FOR ENROLMENT IN THE STUDY PROGRAMME

Students who have completed the corresponding undergraduate academic studies in the field of social sciences and humanities (social policy and social work, sociology, psychology, pedagogy...) can apply for the Master’s degree studies in Social Work.

Students who have not completed the undergraduate academic studies of Social Work and Social Policy have to take a differential exam on 21st October 2016. Information about the differential exam and the required literature will be posted soon on the web portal of the Faculty of Philosophy.

 

ENTRANCE EXAM

More information about the entrance exam will be posted soon on this page.