Google Translate

Академски назив: мастер социолог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

Мастер академске студије социологије састоје се од четири усмерења који омогућавају студентима да се специјализују за обављање послова у једној од четири области – васпитање и образовање, социјална политика, култура и научно-истраживачки рад.

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ МОДУЛ

Циљеви студијског програма

Циљеви васпитно-образовног модула студијског програма мастер академских студија социологије јесу:

 • стицање компетенција неопходних за обављање стручних послова у васпитно-образовним установама и на радним местима која траже способности за истраживање проблема у области васпитања и образовања;
 • овладавање социолошким појмовима и проблемима из области васпитања и образовања;
 • стицање знања о васпитно-образовним установама;
 • остваривање увида у механизме друштвеног функционисања васпитно-образовних установа;
 • упознавање основних извора друштвених нефункционалности и социјалних проблема у области васпитања и образовања.

Исход процеса учења

Након окончања мастер студија у области социологије (Васпитно-образовног модула) студенти ће бити у стању да:

 • упореде теоријске и методолошке приступе у социологији васпитања и образовања;
 • објасне друштвене односе у васпитно-образовним установама;
 • објасне узроке, облике и последице социјалних неједнакости у образовању;
 • упореде налазе емпиријских истраживања социјалних проблема деце и младих и предложе мере за решавање проблема;
 • дизајнирају и изводе час и демонстрирају познавање правила при оцењивању;
 • анализирају друштвени положај и углед наставника и образложе значај њиховог перманентног усавршавања.

Услови за упис студијског програма

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују). 

Шта после студија?

По завршетку васпитно-образовног модула Студијског програма мастер академских студија социологије студенти ће моћи да раде као:

 • наставници друштвено-хуманистичких предмета у васпитно-образовним установама;
 • сарадници у стручним тимовима васпитно-образовних установа;
 • истраживачи проблема у области васпитања и образовања.

 

МОДУЛ СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма мастер академских студија социологије из социјалне политике јесу:

 • овладавање општим социолошким појмовима и специфичним појмовима социјалне политике;
 • упознавање са основним теоријским правцима и типовима објашњења у социологији и социјалној политици;
 • стицање знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним системима сoцијалне политике;
 • стицање увида у механизме друштвеног функционисања и основне изворе друштвених нефункционалности и социјалних проблема;
 • препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције;
 • познавању неколико основних типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања;
 • познавање различитих техника за прикупљање, обраду и анализу података;
 • познавање основних метода анализе и евалуације мера социјалне политике.

Исход процеса учења

Након окончања мастер студија у области социологије (модула социјална политика) студенти ће бити у стању да:

 • дефинишу главне концепте у теоријама социјалне политике и социјалне државе;
 • образложе главне циљеве социјалне политике: редистрибуцију, управљање социјалним ризицима и смањење социјалне искључености;
 • анализирају и евалуирају поједине мере социјалне политике с обзиром на њихове циљеве, административну и финансијску имплементацију и последице њихове примене на поједине категорије становништва;
 • формулишу препоруке у области социјалне политике, на основу секундарне анализе расположивих података или самостално прикупљених податак

Услови за упис студијског програма

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују). 

Шта после студија?

По завршетку студијског програма мастер академских студија социологије из социјалне политике студенти моћи ће да обављају послове анализе, формулације, заступања, имплементације и евалуације мера социјалне политике у:

 • јавној администрацији,
 • институцијама социјалног осигурања и социјалне заштите,
 • здравственим установама,
 • институтима за развој јавних политика,
 • истраживачким институтима,
 • политичким партијама,
 • синдикатима,
 • систему образовања,
 • медијима и др.

Студенти су оспособљени за послове наставника и стручног сарадника у средњим школама.

 

КУЛТУРОЛОШКИ МОДУЛ

Циљеви студијског програма

Циљеви културолошког студијског програма мастер академских студија социологије јесу:

 • овладавање општим социолошким појмовима и специфичним појмовима из области културе, медија, политике, религије, насеобинске и родне проблематике;
 • овладавање компетенцијама за обављање послова који траже познавање друштвених и културних субјеката, односа и процеса;
 • стицање знања о културним, медијским и другим институцијама и механизмима њиховог друштвеног функционисања;
 • упознавање основних извора друштвених нефункционалности и социјалних проблема у области културе и медија;
 • познавање основних метода анализе и евалуације мера културне политике;
 • овладавање способностима за извођење самосталног друштвеног истраживања.

Исход процеса учења

Након окончања мастер студија у области социологије (културолошког модула) студенти ће бити у стању да:

 • анализирају владајуће принципе у области социологије културе и сродних дисциплина;
 • објасне значајне културне, медијске, религијске и друге друштвене проблеме;
 • интерпретирају резултате најзначајнијих социолошких истраживања у области културе, медија, политике, религије, сексуалности, насеља;
 • скицирају, организују и спроведу истраживање у области социологије културе;
 • развију и поткрепе аргументацију која може бити у основи решења проблема или одговора на институционалне захтеве у области културе, медија, политике, религије.

Услови за упис студијског програма

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују). 

Шта после студија?

По завршетку културолошког студијског програма мастер академских студија социологије студенти ће моћи компетентно да обављају послове као:

 • истраживачи у агенцијама за испитивање јавног мњења из области културе и медија,
 • социолози-истраживачи у научним институцијама за истраживање културе и медија;
 • социолози-истраживачи у тимовима за израду и примену стратегија културног развоја и културне политике;
 • сарадници на другим пословима у установама културе;
 • наставници и стручни сарадници у средњим школама.

Студенти су поред тога оспособљени за различите послове у области културне индустрије

Поред тога, свршени студенти стичу широка знања о друштвеним односима, функционисању институција и друштвеној разноликости што омогућава компетентно обављање других послова социолога у државним и јавним службама, предузећима и цивилном сектору.

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ МОДУЛ

Циљеви студијског програма

Циљеви програма су, пре свега:

 • овладавање социолошким појмовима
 • упознавање са различитим савременим теоријским правцима;
 • упознавање са типовима објашњења у социологији
 • стицање знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним културним системима.

Такође, студенти треба да стекну увид у механизме друштвеног функционисања и основне изворе друштвених нефункционалности и социјалних проблема, као и структурних ограничења друштвене акције.

У области истраживачког рада њихово знање се огледа у:

 • разумевању логике научног истраживања;
 • познавању неколико основних типова истраживачких нацрта;
 • овладавању различитим техникама за прикупљање података и познавању различитих процедура обраде и анализе података.

Исход процеса учења

Опште способности стечене на програму укључују способности:

 • аналитичко и синтетичко мишљење и поређења;
 • способност за истраживачки рад и примену знања у пракси;
 • критичке процене искуствене евиденције независно на који начин је она стечена,
 • способности комуникације и тимског рада и
 • развијена професионална етика.

Студенти стичу и предметно-специфичне компетенције (аналитичке, истраживачке и педагошке) тако да по завршетку студија могу да:

 • анализирају друштвене феномене;
 • користе резултате друштвених истраживања;
 • формулишу мере за остварење постављених друштвених циљева;
 • прате и евалуирају државне, локалне и пословне политике;
 • осмисле истраживачки нацрт и израде различите инструменте;
 • прикупљају податке користећи различите инструменте и технике;
 • сачине базе података у оквиру неког од статистичких програма;
 • самостално обаве сложеније типове анализа прикупљених података;
 • презентују резултате истраживања;
 • успешно остварују педагошки рад (познају методику наставе друштвених наука и разумеју механизме социјализације).

Услови за упис студијског програма

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују). 

Шта после студија?

По завршетку студија, студенти ће моћи компетентно да обављају послове као истраживачи у:

 • агенцијама за истраживање јавног мњења;
 • агенцијама за истраживање тржишта;
 • научно-истраживачким организацијама;
 • државним институцијама и локалној самоуправи.

Поред тога, студенти ће моћи да компетененто обављају друге послове за које је познавање методологије  научног истраживања предност – на позицијама које захтевају логичко размишљање и решавање проблемских ситуација и доношење одлука на основу поузданих извора података.

Студенти су оспособљени за послове наставника и стручног сарадника у средњим школама.

 

Мастер студије социологије пружају солидну основу за наставак студија на докторском нивоу.