Google Translate

Академски назив: мастер социолог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви програма Мастер студија социологије су овладавање општим социолошким појмовима, као и специфичним појмовима специјализованих социолошких дисциплина. Опште способности стечене на програму укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способност поређења, способност за истраживачки рад и примену знања у пракси, способност критичке процене искуствене евиденције независно на који начин је она стечена, способности комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику.

Предметно-специфичне компетенције на овом нивоу студија стечене кроз обавезни методолошки предмет и више изборних предмета из посебних  социолошких дисциплина могу се сажети у следеће групе:

 • Аналитичке компетенције (способност анализе друштвених феномена, способност коришћења резултата друштвених истраживања у циљу решавања различитих друштвених проблема, способност формулације мера за остварење постављених друштвених циљева и способност праћења и евалуације државних, локалних и пословних политика с обзиром на циљеве који се налазе у њиховој основи;
 • Истраживачке компетенције (манифестне у способности студената да: осмисле истраживачки нацрт и израде различите инструменте њему примерене, прикупљају податке користећи различите инструменте и технике, сачине базе података у оквиру неког од статистичких програма, самостално обаве сложеније типове анализа прикупљених података и презентују резултате истраживања;
 • Педагошке компетенције (које укључују познавање методике наставе друштвених наука као и разумевање механизама социјализације).

Стечене опште способности и  професионалне компетенције по окончању студија омогућиле би компетентно обављање стручних послова, попут оних у државним органима, сфери привреде, институцијама социјалне заштите, културним институцијама,  политичким институцијама, штампаним и електронским медијима, образовним институцијама, као и у установама где су неопходне истраживачке способности (попут агенција за истраживање јавног мњења, научних институција и сл).  

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након окончања мастер студија  у области социологије студенти ће бити у стању да:

 • демонстрирају познавање најновијих теоријских и методолошких приступа у посебним социолошким дисциплинама;
 • објасне узроке, облике и последице социјалних неједнакости у друштву;
 • опишу и објасне  феноменологију и динамику социјалних проблема;
 • развију и поткрепе аргументацију која може бити у основи решења проблема или одговора на институционалне захтеве у области културе, медија, политике, економије, религије...;
 • релативно самостално решавају проблемске ситуације интеграцијом знања из различитих извора;
 • самостално анализирају и промишљају друштвене норме и односе, разумеју механизме њихове промене;
 • анализирају и евалуирају поједине мере социјалне политике с обзиром на њихове циљеве, административну и финансијску имплементацију и последице њихове примене на поједине категорије становништва;
 • формулишу препоруке у области социјалне политике, на основу секундарне анализе расположивих података и/или самостално прикупљених података;
 • познају и демонстрирају примену неколико дизајна у изради пројеката и стратешких докумената
 • осмисле различите врсте истраживачких нацрта и израде инструменте њему примерене; прикупљају податке користећи различите инструменте и технике;
 • сачине базе података у оквиру неког од статистичких програма;
 • самостално обаве сложеније типове анализа прикупљених података и презентују резултате истраживања;
 • скицирају, организују и спроведу истраживање у области различитих социолошких дисциплина;
 • дизајнирају и изводе час и демонстрирају познавање правила при оцењивању;
 • изводе одређене видове наставе (вежбе, практикум) у високошколским установама под менторством професора;
 • препознају научне и етичке проблеме који искрсавају у професионалном, научноистраживачком и академском раду и решавају у складу са стандардима професионалне етике.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Mастер академске студије социологије могу уписати сва лица са завршеним основним академским студијама социологије, као и са завршеним сродним студијама у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова, под условом да демонстрирају неопходна знања за наставак студија на пољу социолошких теорија и методологије социолошких истраживања (што потврђују положеним диференцијалним испитом).

Редослед кандидата за упис на Мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене постигнуте на основним студијама. Општим актом Факултета могу се утврдити и други критеријуми за упис кандидата на Мастер академске студије.

 

ШТА ПОСЛЕ СТУДИЈА?

По завршетку студија, студенти ће моћи да раде као наставници друштвено-хуманистичких предмета у васпитно-образовним установама, сарадници у стручним тимовима васпитно-образовних установа, истраживачи проблема у области васпитања и образовања, истраживачи у научним институцијама за истраживање културе и медија, истраживачи у тимовима за израду и примену стратегија културног развоја и културне политике, сарадници на другим пословима у установама културе, истраживачи у агенцијама за истраживање јавног мњења, агенцијама за истраживање тржишта, научно-истраживачким организацијама, државним институцијама и локалној самоуправи. Студенти ће такође моћи да обављају послове анализе, формулације, заступања, имплементације и евалуације мера социјалне политике у јавној администрацији, институцијама социјалног осигурања и социјалне заштите, здравственим установама, институтима за развој јавних политика, истраживачким институтима, медијима, и друго.