Академски назив: Доктор наука - психолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

План докторских студија обухвата обавезне и изборне предмете који се одвијају током прва четири семестра. Предмете кандидат бира у договору са ментором код кога намерава да ради докторску дисертацију Сви докторанти током првог и другог семестра похађају један базичан теоријски предмет и један изборни предмет са листе изборних предмета. У трећем семестру докторанти бирају са листе изборних предмета два предмета, а у четвртом семестру један. Оваква структура програма обезбеђује могућност усмеравања кандидата у правцу неких ширих области психологије уз поштовање принципа да кандидат може добрим делом да креира програм према властитим афинитетима.

Докторант већ на првој години спроводи самостални истраживачки рад, који би требало да представља припрему за научно-истраживачки рад. Током докторских студија докторант треба да  објави два рада у међународним часописима.

На другој години студија усмерава се на израду нацрта истраживања докторске дисертације који брани пред комисијом. Кандидат је обавезан да пријави и брани нацрт истраживања за докторску дисертацију пред Већем департмана за психологију. Уколико Веће прихвати нацрт, упућује га Наставно-научном већу факултета, а затим одговарајућем телу Универзитета на одобравање. Нацрт се разматра детаљно и указује се кандидату на све добре стране и евентуалне недостатке које треба отклонити. Након тога, ако је нацрт истраживања за докторску дисертацију прихваћен, кандидат приступа истраживању, које мора бити изведено према свим захтевима научне методологије важећим у психологији, односно грани психологије у којој се ради истраживање.

Пети и шести семестар је предвиђен за израду и одбрану докторске дисертације. Докторска дисертација представља завршни испит за титулу доктора наука. Она је самостални истраживачки рад који докторант осмишљава и кроз континуирани рад са ментором спроводи током целокупних докторских студија, да би га након испуњавања свих обавеза презентовао и бранио пред компетентном комисијом. Укупна бодовна вредност предвиђена за израду докторске дисертације, укључујући писање и одбрану нацрта тезе, студијски истраживачки рад и израду и одбрану докторске тезе износи 110 ЕСПБ, од укупно 180 ЕСПБ колико носи цео студијски програм докторских студија.

На докторске студије психологије може се уписати број кандидата који предвиђају критеријуми ресорног министарства.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм Докторских студија психологије треба да омогући најбољим кандидатима да стекну највише академско образовање. То подразумева њихову оспособљеност да користе савремену научну методологију истражујући различите проблеме којима се психологија као наука бави. Истовремено, то значи и оспособљеност да се прате светска научна достигнућа из  одабраних области истраживања психолошких проблема. Докторске студије психологије намењене су, с једне стране, оспособљавању за научно-истраживачки рад и с друге стране, за наставну делатност на високошколским установама. Специфични циљеви докторских студија су следећи:

 • Оспособљавање за научно теоријско мишљење.
 • Оспособљавање за продубљено, свестрано и критичко разумевање постојећих психолошких знања, теорија и метода.
 • Оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема психолошке науке и разних подручја примењене психологије.

Кандидати који стекну докторат из области психологије оспособљени су да се баве научно-истраживачким радом и да на тај начин доприносе унапређењу друштвене стварности и квалитету живота. Они, такође, треба да публикују резултате својих теоријских и емпиријских истраживања, објављују студије и монографије, учествују у раду националних и међународних научних конференција и конгреса психологије, повезујући се са научницима из других земаља, размењујући са њима своја истраживачка искуства и достигнућа.

Другим речима, доктори наука треба да буду оспособљени да континуирано долазе до нових сазнања, организују научно истраживачки рад, антиципирају перспективе истраживања у психологији и проширују подручја примене.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ докторских студија из области психологије је да омогући студентима даље стицање знања и разумевање ширих и савремених теоријских система у различитим областима психологије, развој критичког и самокритичког мишљења и приступа у научно истраживачком и практичном раду. У остваривању основних циљева студенте треба оспособити да:

 • Разумеју и користе најсавременија знања у струци.
 • Самостално решавају теоријске и практичне проблеме и спроводе научна истраживања.
 • Самостално обрађују и интерпретирију резултате истраживања.
 • Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата.
 • Резултате саопштавају на научним конференцијама и објављују у научним часописима,
 • Самостално организују и спроводе едукацију на академском нивоу
 • Поштују принципе етичког кодекса у практичном раду,
 • Својим радом доприносе развоју психологије и науке уоште.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА

Доктор психолошких наука темељно разуме и познаје савремене психолошке теорије и системе. Има критичку свест и способност анализе и аргументације за и против одређене теорије, модела и приступа у психологији. Самостално мисли, говори и пише о савреме-ној психологији као науци. Поседује способност превођења знања из једног теоријско-истраживачког контекста у други. Такође, доктор психолошких наука је теоријско-методолошки оспособљен за:

 • Самостално (или као члан или вођа тима) дефинисање и спровођење истраживања из области психологије и сродних дисциплина као и статистичку обраду података.
 • Интеграцију резултата истраживања и извештавање јавности о резултатима истраживања у складу са међународним стандардима.
 • Објављивање истраживачких резултат у разним облицима које нуди савремена научна публицистика и у складу са међународним издавачким стандардима.
 • Покаже вештине евалуације и самоевалуације научног учинка, ради управљања сопственом истраживачком каријером.
 • Самостално извођење едукације на академском нивоу.

Реализацију активности у различитим областима живота у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке.