Google Translate

Академски назив: Дипломирани социолог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академске године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма из социологије на нивоу основних студија укључују стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција неопходних за обављање висококвалификованих послова социолога.

Опште способности које се на основном нивоу студија социологије стичу су:

 • аналитичко и синтетичко мишљење и поређења;
 • критичка процена аргумената и евиденције;
 • примена знања у пракси;
 • комуникација и тимски рад и
 • развијена професионална етика.

Предметно-специфичне компетенције које се стичу на основним академским студијама социологије су:

Аналитичке компетенције:

 • Анализа друштвених феномена;
 • Формулација мера за остварење постављених друштвених циљева (посебно у области социјалне, културне, медијске и образовне политике, политике радних односа и просторног планирања);
 • Коришћења резултата друштвених истраживања и заснивања мера државне и локалне управе, као и пословне политике предузећа на овим резултатима;
 • Праћења и евалуације државних, локалних и пословних политика с обзиром на постављене циљеве.

Истраживачке компетенције:

 • Студенти су оспособљени да раде као сарадници на истраживачким програмима;
 • Умеју да прикупљају податке користећи различите инструменте и технике;
 • Умеју да формирају базе података у барем једном статистичком програму;
 • Могу самостално да обаве дескриптивну анализу прикупљених података и да презентују резултате анализе.
 • Могу самостално да изведу једноставнија истраживања и анализе.

Педагошке компетенције:

 • Разумевање механизама социјализације пре свега у породици, вршњачкој групи, школи и у професионалном окружењу;
 • Препознавање проблема неадекватне социјализације, девијантног понашања и њихових последица по друштвено окружење;
 • Познавање методике наставе и способност преношења знања у области друштвених наука.

Компетенције администрирања и управљања људским ресурсима:

 • Примена мера државне и локалне управе и пословне политике појединих институција;
 • Формулисање пројеката и пројектних задатака;
 • Селекција и расподела људи на радне положаје;
 • Координација рада мањег броја сарадника.

 

Исход процеса учења

Исход процеса учења обухватају:

 • Овладавање концептуалним апаратом социологије као науке;
 • Познавање основних теоријских правца и типова објашњења у социологији и способност њихове примене у анализи друштвених феномена и друштвених проблема;
 • Познавање основних друштвених институција (у компаративној перспективи);
 • Разумевање разноврсних културних система и пракси и друштвене интеракције;
 • Разумевање механизама функционисања друштва и основних друштвених институција;
 • Разумевање основних извора друштвене дисфункционалности и социјалних проблема;
 • Познавање основних линија друштвених подела и основних извора друштвених конфликaта;
 • Разумевање узрока (и специфичних историјских услова) и последица друштвених промена;
 • Препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције;
 • Познавање неколико типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања и способност примене у истраживањима различитих социјалних фенеомена;
 • Познавање и примена различитих техника за прикупљање података;
 • Познавање и примена основних техника обраде и анализе података;
 • Познавање стандардних начина на који се могу саопштити резулатате анализа и истраживања социјалних феномена стручној и широј јавности;
 • Поседовање способности, знања и компетенција у области социологије који омогућују упис на други ниво студија.

 

Услови за упис студијског програма

На Основне академске студије социологије имају право да конкуришу за упис сви појединци који су завршили средње школе у четворогодишњем трајању. Након конкурисања пријављени кандидати приступају полагању пријемног испита, који се састоји из теста знања из Социологије (према програму за гимназије у Републици Србији). Након пријемног испита и оцене резултата пријављених кандидата на тесту знања врши се рангирање на основу успеха кандидата у средњој школи и резултата оствареног на тесту занања (успех из средње школе носи максимално 40 поена, а успех на тесту знања укупно 60 поена).

На основу ових укупних резултата формира се ранг листа кандидата. Упис кандидата на студије првог степена се врши према редоследу на ранг листи до броја кандидата предвиђеног квотом за упис која је објављена у конкурсу. По актуелним прописима, у статусу буџетског студента могу бити примљени само кандидати који остваре укупно више од 50 поена (пријемни испит + школски успех), а у статусу самофинансирајућег само они који остваре најмање 30 поена.

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са општим актом Универзитета.

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу из социологије, које организује Министарство просвете и науке, или међународном такмичењу из социологије, не полаже пријемни испит. Том кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.

Лица из осетљивих група могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм у складу са објективним могућностима факултета.

 

Шта после студија?

Студије социологије пружају знања о појавама из различитих области друштва (културе, понашања људи у свакодневном животу, политике, морала, религије, образовања, рада, односа међу половима, девијантног понашања, истраживања). Кад заврше студије социологије и савладају „занат социолога“, свршени студенти имају разноврсне могућности за развој своје каријере. Они могу да се запошљавају на радним местима:

 • у државним органима и локалној самоуправи, на пословима креирања, примене и евалуације мера у различитим областима јавних политика;
 • у предузећима, на пословима људских ресурса и маркетинга;
 • у установама за пружање социјалне заштите као стручни сарадници;
 • у културним установама, на пословима организације и реализације програма и пројеката и као менаџери у култури;
 • у истраживачким агенцијама као сарадници истраживачи;
 • у маркетинг и адвертајзинг агенцијама као сарадници истраживачи;
 • у политичким партијама као политички аналитичари;
 • у штампаним и електронским медијима као новинари;
 • у школама као наставници социологије, грађанског васпитања и изборних предмета из области друштвених наука;
 • у школама као сарадници у стручним тимовима.