Google Translate

Академски назив: Доктор наука – филолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара/3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Докторске академске студије србистике (ДАС србистике) трају три године (6 семестара) са укупно 180 ЕСПБ (30 ЕСПБ/семестру, 8 или 7/предмету) и омогућавају остварење следећих циљева:

 • стицање знања и компетенција за бављење научно-истраживачким радом у области српске филологије;
 • припрема за постдокторска усавршавања у земљи и иностранству и
 • припрема за запошљавање у секторима за које су неопходне компетенције из области србистике.

Циљеви студијског програма Докторских академских студија србистике обухватају стицање општих научних способности и предметно-специфичних компетенција које доприносе развоју науке и критичког мишљења у оквиру науке о српском језику и књижевности и методике наставе српског језика и књижевности.

Студијски програм Докторских академских студија србистике највиши је степен универзитетских академских студија и његови циљеви су оспособљавање докторанада:

 • за развој, унапређивање и примену научних достигнућа у области србистике, и то на пољу науке о српском језику, науке о књижевности и методике наставе српског језика и књижевности;
 • за темељно познавање релевантне србистичке и филолошке литературе (домаће и стране);
 • за самосталне теоријске анализе и критичке оцене релевантне литературе из области србистике;
 • за самостално праћење развоја србистичких научних дисциплина код нас и у свету;
 • за критичке оцене резултата других истраживача у овој области;
 • за сложена методолошка истраживања у србистичким дисциплинама и компетентну интерпретацију добијених резултата;
 • за писање научних текстова и презентовање резултата својих истраживања научној јавности и академској заједници;
 • за постизање највише академске школске спреме чији је крајњи циљ израда докторске дисертације, а резултат одбрањени докторат из области србистике (науке о језику / науке о књижевности / методике наставе српског језика и књижевности).

Веома важни циљеви ових докторских студија јесу и: подизање и оспособљавање научног подмлатка и његово припремање за образовну делатност из области србистике на високошколским установама; припрема за постдокторска усавршавања у земљи и иностранству и припрема за запошљавање у секторима за које су неопходне компетенције из области србистике обухваћене овим програмом.

На тај начин Докторске академске студије србистике пружају високу специјализацију у изабраној области филолошких наука и оспособљавају докторанда за самосталну научну и стручну делатност у области србистике.

 

Исход процеса учења

Очекивани исходи студијског програма ДАС србистике су:

 • стицање знања и компетенције за успешно обављање научно-истраживачког рада у области србистике;
 • оспособљеност за примену стечених знања и компетенција за самостално обављање научно-истраживачке делатности у области србистике и
 • компетентност за наставак постдокторских усавршавања у земљи и иностранству.

Студенти по завршетку ДАС србистике стичу академски назив доктор наука – филолошке науке.

 

Услови за упис студијског програма

У прву годину Докторских академских студија србистике (ДАС србистике) може се уписати кандидат који има завршене основне (ОАС) и мастер академске студије (МАС) из области друштвено-хуманистичких или филолошких наука у обиму од 300 ЕСПБ, општу просечну оцену најмање 8 на ОАС и МАС. Такође, у прву годину ДАС србистике може се уписати кандидат који је стекао академски степен магистра наука у области филолошких наука и није пријавио докторску дисертацију. Кандидати се рангирају према успеху оствареном на основним и мастер академским студијама. Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија је могућ и дефинисан Законом и општим актима Универзитета и  Филозофског Факултета.

Студенти не полажу пријемни испит за упис на ДАС србистике. Редослед кандидата за упис у прву годину овог студијског програма утврђује се на основу успеха на претходним нивоима студија (ОАС и МАС – максимални број бодова: 50; општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5), на основу објављених или прихваћених за објављивање научних радова из научне области ДАС за које кандидат конкурише (максимално 35 бодова) и на основу усклађености програма ОАС и МАС са ДАС које се реализују на Филозофском факултету у Нишу (15 бодова).

Право уписа на ДАС србистике, под истим условима, имају и страни држављани, а посебан услов за упис јесте знање  српског језика.

Услови уписа на Докторске академске студије на Филозофском факултету у Нишу дефинисани су Правилником о Докторским академским студијама: https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/send/4-pravilnici/71-pravilnik-das и Статутом Филозофског факултета: https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/send/5-opsta-akta/96-statut.

Број студената који се уписује на ДАС србистике је 7 и тај број одговара расположивим просторним и кадровским могућностима Филозофског факултета у Нишу.

Број студената за упис објављује се у конкурсу који расписује Универзитет у Нишу. Јавним конкурсом се дефинишу услови за упис, који су у складу са правилницима факултета и универзитета. Број кандидата за упис усклађен је са реалним друштвеним потребама за одговарајућим бројем доктора филолошких наука, унутар броја студената за који је програм акредитован.

Студенти током прва два семестра бирају по 3 једносеместрална предмета из четири изборна блока и раде нацрте докторске дисертације у складу са одабраном темом истраживања. Одлучују се за лингвистичке, књижевнонаучне, књижевно-културолошке или методичке предмете. У трећем и четвртом семестру, из два изборна блока бирају укупно пет предмета. У трећем и четвртом, петом и шестом семестру раде истраживања за докторску дисертацију, као и саму докторску дисертацију. 

Студент до краја другог семестра треба да стекне најмање 60 ЕСПБ, а до краја четвртог семестра најмање 120 ЕСПБ. У складу са одабраном облашћу, докторанди се тематски усмеравају на израду и одбрану докторске дисертације која носи укупно 101 ЕСПБ.

 

Шта после студија?

Програм Докторских академских студија србистике (ДАС србистике) омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, способности, вештине и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области србистике и организују и остварују развојна и научна истраживања у тој области;
 • укључују се у домаће и међународне научне пројекте у оквиру лингвистичких / књижевнотеоријских / методичких истраживања као самостални истраживачи;
 • самостално организују и остварују научна истраживања у области србистике;
 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области србистике;
 • критички мисле, делују креативно и независно;
 • поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата;
 • саопштавају научноистраживачке резултате на домаћим и међународним научним конференцијама, да их објављују у научним часописима и зборницима радова;
 • доприносе развоју србистике и науке уопште.

Савладавањем студијског програма ДАС србистике студент стиче и следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање србистике као саставног дела словенске филологије;
 • способност решавања проблема у лингвистичким, књижевнотеоријским, књижевноисторијским или методичким истраживањима уз примену одговарајућих метода и поступака;
 • способност повезивања знања из различитих области србистике и примене тих знања;
 • способност праћења достигнућа у оквиру србистике;
 • способност решавања научних и стручних проблема србистике уз примену одговарајуће научне методологије;
 • способност повезивања знања из различитих области српске филологије;
 • способност употребе информационо-комуникационих технологија за потребе научно-истраживачког рада.

Савладавањем овог студијског програма и стицањем доктората из области филолошких наука, студенти стичу компетенције за даљи професионални развој и напредовање у науци, образовању и јавном сектору у оквиру науке о српском језику и књижевности као и могућност за даље напредовање.