Google Translate

Академски назив: доктор наука – филолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара/3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Докторских академских студија страних филологија обухватају стицање општих научних способности и предметно-специфичних компетенција које доприносе развоју науке и критичког мишљења у оквиру појединачних филологија обухваћених овим програмом.

Студијски програм Докторских академских студија страних филологија највиши је степен универзитетских академских студија и његови циљеви су оспособљавање докторанада:

 • за развој, унапређивање и примену научних достигнућа у областима страних филологија обухваћених овим програмом (англистика, романистика, германистика и русистика), и то на пољу науке о књижевности и науке о језику;
 • за темељно познавање релевантне филолошке литературе (стране и домаће);
 • за самосталне теоријске анализе и критичке оцене релевантне филолошке литературе;
 • за самостално праћење развоја филолошких научних дисциплина у свету и код нас;
 • за критичке оцене резултата других истраживача у овој области;
 • за сложена методолошка истраживања у филолошким дисциплинама и компетентну интерпретацију добијених резултата;
 • за писање научних текстова и презентирање резултата својих истраживања научној јавности и академској заједници;
 • за постизање највише академске школске спреме чији је крајњи циљ израда докторске дисертације а резултат одбрањени докторат из области филолошких наука (науке о језику и науке о књижевности).

Веома важни циљеви ових докторских студија јесу и подизање и оспособљавање научног подмлатка и његово припремање за образовну делатност у области филолошких наука у високошколским установама, за припрему за постдокторска усавршавања у земљи и иностранству и за припрему за запошљавање у секторима за које су неопходне компетенције из области страних филологија обухваћених овим програмом.

На тај начин докторске академске студије страних филологија пружају високу специјализацију у изабраној области филолошких наука и оспособљавају докторанда за самосталну научну и стручну делатност у области филологије.

 

Исход процеса учења

Докторске академске студије страних филологија (ДАС страних филологија) трају три године (6 семестара) са укупно 180 ЕСПБ (30 ЕСПБ/семестру, 8/предмету) и омогућавају остварење следећих циљева:.

 • стицање знања и компетенција за бављење научно-истраживачким радом у области филологије;
 • припрема за постдокторска усавршавања у земљи и иностранству и
 • припрема за запошљавање у секторима за које су неопходне компетенције из области страних филологија.

Очекивани исходи су да су студенти:

 • стекли знања и компетенције за успешно обављање научно-истраживачког рада у области филологије;
 • оспособљени за примену стечених знања и компетенција за самостално обављање научно-истраживачке делатности у области филологије и
 • оспособљени за наставак постдокторских усавршавања у земљи и иностранству.

Студенти по завршетку ДАС страних филологија стичу академски назив доктор наука – филолошке науке.

 

Услови за упис студијског програма

Услови за упис на ДАС страних филологија су завршене основне и мастер академске студије (просечна оцена најмање 8) из области друштвено-хуманистичких или филолошких наука у обиму од 300 ЕСПБ и познавање енглеског, француског, немачког или руског језика на нивоу Ц1 Европског референтног оквира за стране језике. Кандидати се рангирају према успеху оствареном на основним и мастер академским студијама. Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија је могућ и дефинисан Законом и општим актима Универзитета и  Филозофског Факултета. Такође, у прву годину ДАС страних филологија може се уписати кандидат који је стекао академски степен магистра наука у области филолошких наука и није пријавио докторску дисертацију.

Студенти не полажу пријемни испит за упис на ДАС страних филологија, али полажу диференцијални испит познавања енглеског, француског, руског или немачког језика на нивоу Ц1 у случају да нису завршили ОАС или МАС из области ових страних филологија. Редослед кандидата за упис у прву годину овог студијског програма утврђује се на основу успеха на претходним нивоима студија (ОАС и МАС – максимални број бодова: 50; општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5), на основу објављених или прихваћених за објављивање научних радова из научне области ДАС за које кандидат конкурише (максимално 35 бодова) и на основу усклађености програма ОАС и МАС са ДАС које се реализују на Филозофском факултету у Нишу (15 бодова).

Право уписа на ДАС страних филологија, под истим условима, имају и страни држављани, а посебан услов за упис јесте знање  језика на коме се изводи настава.

Услови уписа на Докторске академске студије на Филозофском факултету у Нишу дефинисани су Правилником о Докторским академским студијама: https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/send/4-pravilnici/71-pravilnik-das и Статутом Филозофског факултета: https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/send/5-opsta-akta/96-statut.

Број студената који се уписује на ДАС страних филологија је 12 и тај број одговара расположивим просторним и кадровским могућностима Филозофског факултета у Нишу.

Број студената за упис објављује се у конкурсу који расписује Универзитет у Нишу. Јавним конкурсом се дефинишу услови за упис, који су у складу са правилницима факултета и универзитета. Број кандидата за упис усклађен је са реалним друштвеним потребама за одговарајућим бројем доктора филолошких наука, унутар броја студената за који је програм акредитован.

 

Шта после студија?

По завршетку Докторских академских студија страних филологија (ДАС страних филологија) и после одбрањене докторске дисертације, студенти – доктори наука су оспособљени да се самостално баве науком, спроводе истраживања из области филологије (лингвистика, књижевнотеоријска или културолошка истраживања), да примењују и развијају нове методологије и шире научна сазнања из области филологије, те тако допринесу развоју науке и критичког мишљења у оквиру филологије енглеског, француског, руског и немачког језика. Другим речима, сврха ДАС страних филологија јесте образовање научног подмлатка оспособљеног да самостално води оригинална и научно релевантна истраживања из области филолошких наука, да критички анализира, процењује и оцењује научна постигнућа у оквиру лингвистике, књижевности и културе у земљи и иностранству, да својим истраживачким радом допринесе даљем развоју науке о филологији, да учествује у научно-истраживачким пројектима који подразумевају сарадњу са другим истраживачима у земљи и иностранству као и тимски рад на националном и међународном нивоу, да се оспособљава за постдокторска истраживања у земљи и иностранству, да допринесе додатном умрежавању истраживача у области лингвистике, књижевности и културе у земљи и у иностранству, да самостално учествује у припреми научно-истраживачких пројеката који се финансирају из различитих извора, те на тај начин омогући научно-истраживачким установама веће учешће у међународним пројектима.

ДАС страних филологија би тако допринеле образовању кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и њиховом интегрисању у научно-истраживачка дешавања у области страних филологија. При томе би омогућиле образовање и стварање кадрова који би дали допринос развоју метода и поступака у општем развоју друштва, те кадрова способних да критички процењују истраживања других.