Google Translate

Академски назив: Мастер филолог (за руски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: руски и српски

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије руског језика и књижевности имају за циљ да студентима пруже могућност да стекну адекватна уже-стручна знања и вештине неопходне како за квалитетнији и успешнији рад у струци, тако и за даље академско образовање и научно-истраживачки рад. Специфични циљеви студијског програма су: увећање и продубљивање теоријско-методолошких, научних и стручних знања студента из области русистичке лингвистике, науке о књижевности и студија културе; оспособљавање за самостално обављање послова у образовању у области руског језика, руске књижевности и културе; оспособљавање студента за самостални истраживачки рад на вишем нивоу кроз рад на развоју вештина критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања, и активног односа према себи и другима у процесу образовања, како у академском тако и професионалном окружењу; овладавање техничким аспектима израде и писања научног рада, као и развијање способности за критичко вредновање научне и стручне литературе из барем једне од области покривених студијским програмом: русистичке лингвистике, студија руске књижевности и културе, превођења и пословне кореспонденције; усмеравање студента ка развоју способности самоевалуације и ауторефлексије, као и даљи развој свести о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања; развијање индивидуалних способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду и њиховом даљем образовању у академском и научноистраживачком окружењу у области русистике.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након завршетка Мастер академских студија руског језика и књижевности, студент је способан да: овлада теоријским и основним практичним методама истраживачких и развојних приступа науке о језику; користи и вреднује достигнућа из области лингвистике; самостално анализира и тумачи језичке проблеме и појаве у настави или науци; изабере најбоље књижевнонаучне методе за интерпретацију књижевног дела; примењује технике научног писања током самосталног научно-истраживачког рада; напише, презентује и одбрани мастер рад; критички размишља о проблемима из области филологије; самостално прати и евалуира свој рад; формира лични етички суд о појавама којима се бави и о методологији бављења тим појавама у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке; препознаје потребу за континуираним усавршавањем.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Право да конкуришу за упис на Мастер академске студије руског језика и књижевности имају сви кандидати који су завршили основне академске студије руског језика и књижевности или одговарајуће студије русистике у четворогодишњем трајању на другој високошколској установи. Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене остварене на основним студијама.

Кандидати који нису завршили основне академске студије руског језика полажу тест знања из следећих области: фонологија руског језика, творба речи руског језика, морфологија руског језика, лексикологија руског језика, синтакса руског језика, руска књижевност XVIII века, руска књижевност XIX века, руска књижевност XX века, савремена руска књижевност.

 

Шта после студија?

Након завршетка мастер академских студија руског језика и књижевности студенти су оспособљени за примену научних и стручних достигнућа из области руског језика и књижевности у различитим сферама делатности: за васпитно-образовни, педагошко-психолошки и методичко-дидактички рад у настави руског језика у основним и средњим школама; за рад у преводилачкој делатности, која се односи на симултано и консекутивно превођење, превођење књижевних и стручних текстова и др; за рад у установама културе, као и у привредној, друштвеној и пословној делатности. Студијски програм такође пружа неопходне вештине и знања студентима који се даље определе за академску каријеру.