Google Translate

Академски назив: Мастер филолог (за руски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: руски и српски

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије руског језика и књижевности трају једну годину односно два семестра. Од дванесет курсева у оквиру студијског програма два су обавезна, а од преосталих десет, распоређених у четири изборна блока, студент бира четири курса, из сваког изборног блока по један. Сви курсеви су једносеместрални и реализују се преко предавања и вежби, које изводе
одговарајући наставници и сарадници. Садржај курсева обухвата већи број различитих области русистичке лингвистике, руске књижевности и културе, као и методологију лингвистичких истраживања и технику израде научног рада и прилагођен је нивоу знања студената који су завршили основне академске студије. У току овог студијског програма студент стиче укупно 60
ЕСПБ.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије руског језика и књижевности имају за циљ усавршавање теоријских и практичних знања из области русистичке лингвистике и руске књижевности; усавршавање комуникативне компетенције на руском језику, оспособљавање за примену стечених знања у животу, струци, настави и науци, овладавање основним лингвистичким, књижевним и методичким појмовима и теоријским системима из области русистике и славистике, оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из области руског језика и књижевности;
oспособљавање студената за стручно и самостално истраживање лингвистичких, преводилачких, стилистичких и књижевно-критичких проблема. Поред тога, сврха овог студијског програма је и стицање квалификација за наставак студијa на докторским академским студијама.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

По завршетку мастер академских студија из области руског језика и књижевности очекује се да студент овлада методама научног истраживања из области русистичке лингвистике, науке о књижевности, студија културе и методике наставе; покаже свеобухватно знање и разумевање предмета, метода, развоја и актуелног статуса руског језика и руске књижевности,
разумевање лингвистичких, преводилачких и књижевних појмова и ширих и ужих теоријских система, познавање основних метода научног истраживања у области руског језика и књижевности, као и познавање технике превођења са једног словенског језика на други. Такође, од студента се након завршених мастер студија из области руског језика и књижевности очекује да буде
способан да самостално анализира и конфронтира структуру језичких система и да адекватно интерпретира лингвистичке и књижевне чињенице, да самостално анализира и тумачи језичке проблеме и појаве у настави или науци. Студенти ће бити оспообљени за даље образовање кроз докторске студије и развити оне индивидуалне способности које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду и њиховом даљем образовању.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Право да конкуришу за упис на Мастер академске студије руског језика и књижевности имају сви кандидати који су завршили основне академске студије руског језика и књижевности или одговарајуће студије русистике у четворогодишњем трајању на другој високошколској установи. Пријављени кандидати који нису завршили одговарајуће основне студије приступају полагању диференцијалног испита, који подразумева проверу знања из области русистичке лингвистике и руске књижевности.