Google Translate

Aкадемски назив: Доктор наука - педагошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

СврхА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Имајући у виду да је сврха студијског програма докторских студија развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања која доприносе општем развоју друштва и критички процењују истраживања других наука и научника, сврха докторских студија педагогије јесте:

 • оспособљавање кандидата за самостални, научно-истраживачки рад у педагогији и то, како у области теоријских, тако и емпиријских истраживања;
 • иницирање релевантних педагошких питања; самостална реализација оригиналних педагошких истраживања, како би се одговорило на постављена питања; исправно тумачење резултата уз извлачење одговарајућих закључака имплементирањем у постојећи оквир знања и саопштавање резултата и достигнућа;
 • развијање критичког мишљења о процесима и актерима васпитно-образовних процеса и друштвених промена;
 • пружање могућности студентима да кроз значајан број изборних курсева пронађу своја посебна педагошка интересовања;
 • продубљивање знања из посебних педагошких проблема за које студенти искажу интересовање;
 • оспособљавање студената за коришћење, интерпретирање и критику достигнућа других комплементарних друштвених наука;
 • развијање способности за тимски рад и учешће у интердисциплинарним истраживањима;
 • развијање способности за педагошки и наставни рад на највишим нивоима образовања (на универзитетском нивоу и у научним институтима);
 • оспособљавање студената за примену стечених знања за предлагање мера за решавање друштвених проблема, ефикасније функционисање васпитно-образовних институција и усмеравање друштвеног развоја.

Циљеви СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма Докторских академских студија педагогије обухватају стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција, које би требало да допринесу развоју педагошке науке и критичког мишљења, као и развоју компетенција неопходних за професионално напредовање кандидата и развој каријере.

Циљеви студијског програма су да студенти унапреде и развију способности:

 • самосталнoг, научно-истраживачког рад у педагогији;
 • критичког мишљења о процесима и актерима функционисања васпитно-образовног система;
 • коришћења, интерпретирања и критичког промишљања достигнућа других комплементарних друштвених наука и њихово компетентно коришћење у сврху истраживања, иновирања и усавршавања педагошке теорије и праксе;
 • педагошког рада на највишим нивоима образовања у области педагошких дисциплина.

Способности које се стичу на овом нивоу студија педагогије првенствено се испољавају као способност за самостално вођење оригиналних и релевантних научних истраживања у области друштвених феномена и педагошки рад у преношењу знања и вештина високог нивоа комплексности. 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма Докторских академских студија педагогије обухватају стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција које би требало да допринесу развоју педагошке науке и критичког мишљења.

Осим општих способности које укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способности поређења, способност критичке процене аргумената и евиденције, способност за примену знања у пракси, способност комуникације и тимског рада и развијене професионалне етике; и три групе предметно специфичних компетенција (аналитичких, истраживачких и педагошких), свршени студенти докторских студија педагогије требају стећи способности за самостални, научно-истраживачки рад у педагогији, способност критичког мишљења о процесима и актерима функционисања васпитно-образовног система; темељно познавање појединих педагошких проблема и одређених посебно-педагошких дисциплина (у складу са њиховим интересовањима), способност за коришћење, интерпретирање и критику достигнућа других комплементарних друштвених наука и способност за педагошки рад на највишим нивоима образовања у области педагошких дисциплина.

Способности које се стичу на овом нивоу студија педагогије првенствено се испољавају као способност за самостално вођење оригиналних и релевантних научних истраживања у области друштвених феномена и педагошки рад у преношењу знања и вештина високог нивоа комплексности.

Исходи СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Савладавањем студијског програма Докторских академских студија педагогије студент стиче следеће опште компетенције, према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација:

 • способност самосталног идентификовања, интерпретације и решавања практичних и теоријских проблема у области васпитно-образовне делатности интеграцијом знања из различитих извора, сагледавањем различитог контекста и импликација које из тога произилазе;
 • способност укључивања у тимове домаћих и међународних научних пројеката;
 • способност редефинисања постојећег знања кроз идентификовање нових проблема и конструисање нових метода, техника и инструмената за њихово истраживање;
 • способност критичког, независног и креативног реаговања на друштвене, научне и етичке проблеме који искрсавају у професионалној и академској делатности;
 • способност самосталног дизајнирања, реализације и примене резултата обухватних истраживачких подухвата уз употребу научних метода и поштовање принципа етичког кодекса;
 • способност преношења знања и идеја колегама, широј академској заједници и друштву у целини, као и способност дискутовања својих налаза са колегама.
 • припремљеност за учешће на научним конференцијама, представљање резултата истраживања у формату научних часописа и других научних публикација;
 • способност формулације нових и сложених идеја које проширују обим знања;
 • способност за даљи професионални, академски и научни развој.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање педагошке науке, савремених теоријских приступа и савременe методологијe научно-истраживачког рада;
 • способност решавања проблемa интеграцијом знања из различитих извора, сагледавањем различитог контекста и импликација које из тога произилазе;
 • оспособљеност за примењивање широког опсега истраживачких метода, техника и инструмената, интерпретирање резултата адекватном интеграцијом теоријских приступа и добијених налаза;
 • способност праћења савремених достигнућа у педагошкој науци, теоријских дебата и нових истраживачких резултата и евиденције и њихове евалуације, уз употребу информационо-комуникационих технологија;
 • способност анализирања и промишљања педагошких норми и односа, могућност креативног и конструктивног реаговања на васпитно-образовне, друштвене, научне и етичке проблеме који искрсавају у професионалној и академској делатности.

Услови за упис СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Упис на ДАС педагогије спроводи се на основу јавног конкурса који, на предлог Филозофског факултета, расписује Универзитет у Нишу. У прву годину студија могу се уписати кандидати који су остварили најмање 300 ЕСПБ бодова на ОАС и МАС, или на интегрисаним академским студијама из области друштвено-хуманистичких наука, са општом просечном оценом најмање 8.00 на претходним нивоима студија, као и кандидати са завршеним VII-1 степеном према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању уколико су завршили основне четворогодишње студије са најмањом просечном оценом 8 (осам) у току студија. Право уписа имају и кандидати који на претходним нивоима студија имају општу просечну оцену мању од 8.00, уколико имају објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета.

Сви кандидати за упис полажу пријемни испит из педагогије. Садржај пријемног испита утврђен је Правилником о докторским студијама Филозофског факултета Универзитета у Нишу и објављује се у Конкурсу.

Кандидати који нису завршили основне и мастер академске студије педагогије полажу диференцијални испит. Садржај полагања диференцијалног испита обухвата елементарна педагошка знања која се стичу на основним и мастер академским студијама педагогије. Списак литературе са јасно спецификованим областима које обухвата диференцијални испит биће јавно доступaн на сајту Филозофског факултета у Нишу.

За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног светског језика, најмање на нивоу Б2 (CEFR), што се потврђује одговарајућом документацијом.

Остали услови уписа и рангирање пријављених кандидата регулисани су Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о докторским академским студијама Филозофског факултета у Нишу.

Шта после студија?

Свршени студенти Докторских академских студија педагогије могу се бавити:

- теоријским и емпиријским истраживањима у области друштвено-хуманистичких наука;

- научно-истраживачким радом и наставном делатношћу у високошколским установама.

Поред тога, свршени докторанди могу радити у: а) државним органима; б) васпитно-образовним институцијама; в) високошколским  и научно-истраживачким установама; г) институцијама за пружање социјалне заштите; д) културним институцијама; ђ) штампаним и електронским медијима; е) као истраживачи у агенцијама за испитивање јавног мњења; односно свуда где је потребна стручна педагошка експертиза.