Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани журналиста
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

У односу на претходно акредитован програм Основних академских студија новинарства, пратећи трендове у развоју ове области, сада редизајнирамо приступ, тако што се фокусирамо на незаобилазне дигиталне вештине и технике, али и теоријске анализе новог информационо-комуникационог окружења. Поред припреме студената за рад у традиционалним медијима, у штампи и електронским медијима, и теоријског и методолошког приступа при изучавању рада и ефеката масовних медија, рекаредитован програм нуди и потпуно нови сет предмета којима се дигитално окружење, које обликује новинарску професију данас, поставља као кључно. Наставни процес фокусиран је на изучавање модерних теоријских поставки у области комуниколошких наука и новинарства, уз примену савремених масмедијских алатки и уважавање јавности као неопходног чиниоца демократизације. Један од кључних циљева у реакредитованом програму јесте развијање креативних способности, нарочито кроз самосталне практичне радове, анализе и истраживања.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви програма укључују постизање адекватних компетенција и метода новинара, као и овладавање специфичним вештинама:

 • Стварање компетентних новинара, са способношћу директног идентификовања, креирања, дистрибуције и презентације информација у свим медијским формама и каналима.
 • Овладавање одговарајућим академским и стручним знањима, вештинама и техникама.
 • Стицање општих и посебних знања из комуниколошких, културолошких, историјских, правних, социолошких, уметничких и других научних области, која ће им омогућити да стручно и компетентно обављају активности новинара.
 • Развој креативних способности у складу са сврхом студијског програма и оспособљавање за компетентно бављење новинарском професијом. Академска знања којима би студенти на основним академским студијама требало да овладају односе се на академско-општеобразовна,  теоријско-методолошка, научно стручна и стручно апликативна подручја.
 • Овладавање одговарајућим способностима и вештинама неопходним за бављење новинарском професијом: способношћу да уоче (а често и предвиде) догађај од јавног интереса, разумеју и истраже његове узроке и предвиде последице и алтернативе, вероватноћу одређених последица, као и овладавање вештином објективног преношења информација у складу са захтевима и могућностима медија у којима раде.
 • Оспособљавање студената за послове анализе, истраживања и предвиђања, друштвено релевантних догађаја и процеса.
 • Од студената се очекује да овладају различитим дигиталним технологијама, како би постали компетентни субјекти информационо-комуникационих система. Ове вештине биће омогућене кроз предмете који су фокусирани на дигитално окружење (од нових медија до креирања садржаја на друштвеним мрежама и мобилног новинарства).
 • Овладавање теоријским знањима која су неопходан темељ за даље студирање и усавршавање.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Концепт студија новинарства заснован је на низу општих и специфичних комуниколошких компетенција кандидата. Опште способности подређене су квалитетном и аутономном обављању новинарске делатности, а као најважније издвајају се:

 • формирање новинара способних да примене стечена знања и вештине у домаћој и међународној комуниколошко-културолошкој пракси
 • способност истраживања, идентификације, анализирања, предвиђања и објављивања одређених информација, битних за шири друштвени интерес; способност критичког мишљења при извештавању, као и током истраживачког процеса
 • самосталност у стручном раду и доношењу одлука битних за придобијање публицитета уз развој комуникационих способности и вештина;
 • разумевање и поштовање професионалних стандарда, уз способност друштвене интеракције и квалитетне тимске сарадње; колегијалност, смисао за сарадњу и прихватање критике

Савладавањем студијског програма студенти стичу и специфичне компетенције:   

 • темељно познавање облика новинарске комуникације, медија и културе, развијање суштинских знања из области медијске праксе.
 • способност анализе утицаја новинарства на друштво, као и историјски контекст развоја медија употреба адекватних новинарских форми и естетике уз познавање тренутних регулаторних питања у новинарству
 • разумевање основних појмова, термина и категорија из области социолошких, психолошких и осталих друштвених и хуманистичких наука
 • способност примене информационих технологија у овладавању знањима из области комуниколошких наука,  коришћења извора различитог типа и праћења и примене новина у струци

Темељно теоријско и практично познавање и разумевање процеса идентификовања, креирања и дистрибуирања информација. Студент је стручно обучен да примени информатичке и комуникационе технологије у традиционалним и новим медијима, према потребама информационе заједнице. Такође студент је обучен да управља и води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група. Посебно се развијају знања и методе тимског рада, вештине преношења информација и њиховог ширења, као и способност континуираног образовања. Захваљујући предметима на којима се изучавају менаџерске компетиције, као и компетиције у области односа са јавношћу, студенти ће имати прилику да стекну неопходна знања уз помоћ којих ће моћи да делују предузетнички и преузимају руководеће послове, али и да самостално и са пуном одговорношћу воде најсложеније пројекте.