Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани журналиста
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

Модерно конципиран програм основних академских студија новинарства нуди теоријска и практична знања која студенте оспособљавају за рад у савременом медијском окружењу, поштујући највише професионалне стандарде уз примену савремених масмедијских технологија. Основни циљ студијског програма јесте образовање и оспособљавање студената за рад у свим врстама медија, како традиционалним, тако и онлајн. Програм је мултидисциплинаран, модеран и стручно-теоријски компатибилан са програмом основних академских студија комуницирања и односа с јавношћу, који такође реализује Департман за комуникологију и новинарство.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма основних академских студија новинарства су:

 • Овладавање одговарајућим академским и стручним знањима, вештинама и техникама, развој креативних способности у складу са сврхом студијског програма и оспособљавање за компетентно бављење новинарском професијом. Академска знања којима студенти на основним академским студијама треба да овладају односе се на следећа подручја: академско-општеобразовни предмети, теоријскометодолошки предмети, научно, односно уметничко стручни и стручно апликативни предмети.
 • Овладавање одговарајућим способностима и вештинама неопходним за бављење новинарском професијом: способношћу да уоче (а често и предвиде) догађај од јавног интереса, разумеју и истраже његове узроке и предвиде последице и алтернативе, вероватноћу одређених последица, као и овладавање вештином објективног и неселективног преношења информација у складу са захтевима и могућностима медија у којима раде
 • Овладавање теоријским знањима која су неопходан темељ за даље студирање и усавршавање.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

По завршетку основних академских студија, односно савладавањем студијског програма, студенти стичу следеће опште компетенције:

 • основна теоријска знања из области комуниколошких наука и новинарства
 • основна знања о методама и техникама савременог новинарства
 • способност примене стечених теоријских и стручних знања у новинарској пракси
 • способност критичког мишљења при извештавању и у истраживачком процесу
 • способност разумевања, излагања, критичке анализе, синтезе и решавања проблема у области комуниколошких наука и у новинарској пракси
 • способност примене теоријско-методолошких и научно-стручних знања у пракси
 • способност комуникације и сарадње са ужим и ширим окружењем

Савладавањем студијског програма студенти стичу и специфичне компетенције:

 • разумевање основних појмова, термина и категорија из неколико друштвених и хуманистичких наука
 • способност разумевања и комуницирања на једном страном језику на нивоу Б2
 • овладавање матерњим језиком (фонолошки, граматички и лексички)
 • способност примене информационих технологија у овладавању знањима из области комуниколошких наука
 • способност коришћења извора различитог типа
 • способност праћења и примене новина у струци
 • способност примене стечених знања у професионалној делатности.

Савладавањем општих и специфичних компетенција студент је оспособљен за обављање следећих професионалних делатности:

 • новинар у штампаним медијима
 • новинар у електронским медијима
 • новинар у деску
 • новинар у другим редакцијама/рубрикама
 • новинар у информативним гласилима
 • новинар у специјализованим гласилима.