Google Translate

Aкадемски назив: Мастер преводилац
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: српски, енглески, француски, руски, немачки

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Суштински циљ студијског програма МАС превођења јесте да, надовезујући се на основне четворогодишње академске студије енглеског, француског, руског и немачког језика, студентима омогући продубљивање академских и стручних знања као и усавршавање компетенција и специфичних вештина потребних за ангажовање у области превођења као посебне примењено-лингвистичке области у оквиру филолошких студија страног језика.

Циљеви могу се најшире дефинисати као:

 1. стицање знања и вештина за писмено превођење некњижевних текстова у области права, пословања, привреде, здравства, дипломатије, новинарства, науке и др;
 2. стицање знања и вештина за писмено превођење књижевних текстова;
 3. оспособљавање за усмено превођење у условима консекутивног, конференцијског и симултаног превођења за потребе правосуђа, привреде, здравства, дипломатије, медија, државне управе, управних поступака и др. и
 4. проширивање знања и вештина потребних за даље бављење науком о језику, па и за упис на докторске студије.

Самим тим су циљеви студијског програма МАС превођења усклађени и са захтевима преводилачке праксе, тржиштем рада, привредним развојем и дефинисаним квалификационим оквиром.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

По завршетку МАС превођења, студенти су:

 • стекли напредна академска и стручна знања која се односе на теорију и принципе науке о превођењу као и технике, методе и стратегије примењене у преводилачкој пракси, тј. подразумевају усмено и писмено превођење и обухваћене су предметима које садржи овај програм;
 • оспособљени за вредновање, критичко разумевање и примену стечених знања у оквиру науке о превођењу и преводилачке праксе;
 • оспособљени да решавају сложене проблеме у оквиру преводилачке праксе и да доприносе њеном развоју на иновативан начин;
 • стекли компетенције за запошљавање као преводиоци обучени да примењују сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за самосталну анализу, интерпретацију и превод дискурса, како писаног тако и говорног;
 • стекли компетенције да самостално и са пуном одговорношћу воде сложене преводилачке пројекте, да контролишу рад и вреднују резултате других преводилаца ради унапређења постојеће преводилачке праксе и да планирају и реализују научна и/или примењена истраживања у области науке о превођењу.
 • оспособљени да самостално користе релевантну литературу из области превођења, као и да постигнуто знање систематизују, анализирају, излажу и бране на енглеском, француском, руском и немачком језику у писаној и говорној форми, те тако стичу и услов за наставак студија на докторским академским студијама филологије.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Услов за упис су завршене основне академске студије из области енглеског, француског, руског и немачког језика (Б2) у четворогодишњем трајању стеченог у Републици Србији или у иностранству са остварених 240 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину студијског програма утврђује се на основу општег успеха постигнутог на крају завршених основних академских студија.

Право уписа, под истим условима, на студије студијског програма имају и страни држављани.

Посебан услов за упис страних држављана јесте знање језика на коме се настава изводи.

На студије се прима 15 кандидата са коначне ранг листе, али се број кандидата који се примају за сваку академску годину одређује конкурсом који расписује Универзитет.

 

ШТА ПОСЛЕ СТУДИЈА?

Студијски програм МАС превођења студенте оспособљава за радно ангажовање у великом броју институција и предузећа за послове усменог и писаног превођења као што су:

 • управни органи
 • судски органи
 • привредна предузећа
 • јавне установе
 • финансијске установе
 • новинарство
 • туристичке агенције
 • владине и невладине организације и сл.

Поред тога, студенти се оспособљавају и за израду Студијског истраживачког рада и Завршног рада што им непосредно обезбеђује и савладавање неопходних вештина и знања за упис на докторске студије, перманентно учење и за континуирано бављење науком о језику и пружању доприноса развоју не само научне мисли већ и језичке праксе.