Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани филозоф
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студирање филозофије треба да вас подстакне да се суочите са филозофским проблемима који су саставни део доживљавања себе, других и света; да развије вашу способност јасног критичког мишљења у оквирима филозофске методологије; коначно, да вам помогне да сами формулишете своју животну филозофију у складу са циљевима хуманистичког образовања.

Основни циљ ових студија јесте стицање знања, вештина и компетенција које су неопходне за успешно обављање научне и наставне праксе филозофа. У специфичне циљеве студија спадају:

 • упознавање са историјом филозофије од традиционалних до савремених аутора;
 • овладавање основним филозофским појмовима, концепцијама и проблемима:
 • упознавање са карактеристикама филозофских праваца и упућивање у проблематику појединачних филозофских дисциплина;
 • контекстуализација филозофских проблема у оквиру проблематике друштвено-хуманистичких наука, као и научног сазнања уопште и њихов однос са питањима од јавног и политичког значаја;
 • усвајање наставних знања и метода преко педагошко-психолошко-методичких курсева.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем програма основних академских студија филозофије, бићете у стању да анализирате и критички евалуирате аргументе и теоријске позиције обрађене у оквиру похађаних курсева и да примењујете стечена знања, вештине и компетенције у свом даљем научном или наставном усавршавању и раду.

Савладавањем студијског програма стећи ћете следеће опште способности:

 • овладавање методама, техникама и процедурама истраживања;
 • компетентно анализирање проблема, кроз разумевање њиховог контекста, њихово сагледавање из више углова и поседовање разноврсних дирекција за њихово решавање.
 • примене знања у пракси, интеграције сфере научног знања и сфере јавног дискурса и формирања јавних политика;
 • придржавање принципа професионалне етике;

Савладавањем студијског програма стећи ћете следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање традиционалних и савремених проблема из области филозофије, способност да те проблеме изложи, објасни и критички евалуира;
 • повезивања и интегрисања основних знања из различитих области (како филозофских, тако и осталих друштвено-хуманистичких) и њихове имплементације у новим и непредвидивим ситуацијама и околностима;
 • праћења новина у филозофској струци, укључивање у критички дијалог поводом њих и њихова имплементација у научном и наставном раду;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима, њиховој примени и популаризацији.

 

Услови за упис студијског програма

Услов за упис на Основне академске студије филозофије јесте завршена средња школа у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит до ступања на снагу Закона о Високом образовању којим је предвиђена државна матура (општа, стручна и уметничка) као услов за упис на студијске програме. Остали услови регулисани су и Статутом и Правилником Филозофског факултета у Нишу.

 

Шта после студија?

Филозофија вас не учи шта да мислите, већ како да мислите. Након завршених основних академских студија филозофије, отвара вам се широк простор за даљи развој. Можете наставити своје образовање на мастер студијама филозофије или било које друге друштвено-хуманистичке науке, било да се оне изучавају на Филозофском факултету било на правима, економији, политичким наукама, факултету безбедности... Поред каријере у науци и образовању, знања и способности које стичете на овим студијама су изузетно драгоцене за велики број занимања у издаваштву, маркетингу, људским ресурсима, IT-сектору.

Тешко је предвидети како ће се развијати тржиште радних места, али је извесно да ће увек на цени бити способности аналитичног, критичког мишљења, уочавања суптилних разлика, сагледавања проблема из различитих перспектива и синтетичности, какве пружа филозофско образовање.