Google Translate

Изборно веће Факултета чине сви наставници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.

Председник Већа је декан Факултета по функцији.

Изборно веће Факултета:

  1. утврђује предлог за избор кандидата у одговарајуће звање наставника,
  2. утврђује предлог комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор наставника,
  3. бира у звање сараднике: сараднике у настави, асистенте, асистенте са докторатом, лекторе и више лекторе,
  4. бира комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор сарадника,
  5. из реда редовних професора предлаже кандидате за доделу звања професор емеритус.
  6. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Када Веће предлаже и бира кандидате за избор у звања наставника и сарадника гласају чланови у истом и вишем звању од онога за које се кандидат бира.

Веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Већа.

Да би Веће почело са радом потребно је да на седници буде присутно две трећине укупног броја чланова Већа.

Списак чланова Изборног већаСписак чланова Изборног већа Филозофског факултета