Google Translate

др Душан Стаменковић

ванредни професор
Кабинет
Деканат
Консултације
Понедељак, 11.30 – 13.30
Предмети

Савремени енглески језик 2

Енглески језик кроз дебату

Увод у когнитивну лингвистику

Консекутивно превођење

Когнитивна семантика

Мултимодалност и дискурс

Контрастивна језичка истраживања

Лингвистика и интердисциплинарност

Психолингвистика и значење

Семантика именовања

Контрастивна лексикологија: примене у настави и превођењу

Контрастивни приступ правопису српског и енглеског језика

Методологија научног рада

Језичка когниција и усвајање језика

Увод у психолингвистику

Методологија лингвистичких истраживања

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Душан Стаменковић рођен је 10. јануара 1984. године у Нишу, где и данас живи. Запослен је на Филозофском факултету у Нишу, у звању ванредног професора на Департману за англистику.

Подаци о образовању

У периоду од 1991. до 2003. године похађао је и одличним успехом завршио основну школу и гимназију. Школске 2003/04. године уписао је Филозофски факултет у Нишу, студијску групу за англистику, а дипломирао септембра 2007. године са просечном оценом 9,75. Новембра 2007. године додељена му је награда за најбољег дипломираног студента Департмана за англистику за академску 2006/07. годину и најбољег дипломираног студента на целом Филозофском факултету у Нишу за исту годину, због чега је 2008. године награђен повељом Универзитета у Нишу. У току 2006/07. академске године био је стипендиста Фонда за младе таленте Владе Републике Србије. Октобра 2007. године уписао је дипломске академске студије енглеског језика и књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је положио све испите са просечном оценом 10,00 и након тога почео израду мастер рада са називом Провинцијализам, готика и гротеска: „Fifth Business" Робертсона Дејвиса и „The Heart is a Lonely Hunter" Карсон Мекалерс под менторством проф. др Владиславе Фелбабов. Овај рад одбранио је 6. 9. 2008. године са оценом 10 и тиме успешно окончао дипломске академске студије – мастер.

Новембра 2008. године уписао је докторске академске студије језика и књижевности (језички модул) на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је фебруара 2011. положио и последњи испит (просечна оцена у току студија 10,00). Докторске академске студије завршио је 10. 7. 2013. године одбраном докторске дисертације под називом Глаголи људског кретања у енглеском и српском језику у светлу когнитивне семантике, коју је писао под менторством др Предрагa Новаковa, редовног професора Филозофског факултета у Новом Саду. Докторску дисертацију одбранио је пред комисијом у саставу проф. др Ђорђе Видановић, проф. др Предраг Новаков и проф. др Јасмина Грковић Мејџор, са оценом summa cum laude и стекао звање доктора филолошких наука.

Подаци о професионалној каријери

Пре заснивања радног односа на Филозофском факултету у Нишу, током оба семестра завршне године основних студија Душан Стаменковић радио је као демонстратор за енглески језик на Департману за филозофију Филозофског Факултета у Нишу, под менторством проф. др Савке Благојевић. Октобра 2008. године почео је са радом на Департману за англистику Филозофског факултета Универзитета у Нишу као сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика, а октобра 2009. године изабран је у асистента за ужу научну област Англистичка лингвистика. У исто звање поново је изабран септембра 2012. године. У звање доцента изабран је марта 2014. године, а у звање ванредног професора марта 2019. године.

Члан је Центра за когнитивне науке Универзитета у НишуДруштва за истраживање и примену метафоре (Researching and Applying Metaphor, RaAM), Словенског удружења когнитивних лингвиста (SCLA), српског и европског удружења англиста (SASE и ESSE), српске асоцијације за канадске студије (SAKS), као и Друштва за примењену лингвистику Србије (ДПЛС). У пројектом периоду од 2011. године до данас истраживач је на пројекту Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи на Машинском факултету Универзитета у Нишу, а финансира га Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Од 2014. године члан је и тима на пројекту EU COST Action IS1401 - Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network (ELN), а учествовао је и у неколико активности на Темпус пројекту Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE). Члан је пројектног тима у оквиру пројекта Structuring Concept Generation with the Help of Metaphor, Analogy and Schematicity (SCHEMAS) преко програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије (2022–2024). Један је од уредника међународног часописа Visual Communication.

Када је реч о стручно-административним пословима, вршио је дужност секретара Департмана за англистику, секретара Центра за когнитивне науке, секретара и члана организационог одбора конференција Језик, књижевност, идентитет (2009) и Језик, књижевност, промене (2010), CogSci Niš 2011 и CogSciNiš 2014, а био је и члан организационог одбора конференција Језик, књижевност, комуникација (2011), Језик, књижевност, вредности (2012), CogSciNiš 2016 и Језик, књижевност, теорија (2018). Био је члан Комисије за припрему, организовање и спровођење класификационог испита за академске мастер студије Департмана за англистику 2011. године и Комисије за припрему, организовање и спровођење класификационог испита за основне академске студије Департмана за англистику 2013. године, као и председник Комисије за припрему, организовање и спровођење класификационог испита за основне академске студије Департмана за англистику 2017. године.

Децембра 2015. године боравио је на Универзитету у Бечу као гостујући предавач на Централноевропском интердисциплинарном мастер програму из области когнитивних наука (MEi:CogSci – The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science) у оквиру централноевропског програма размене CEEPUS (CIII-AT-0103-10-1516 – програм Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies), а у оквиру истог програма и на Новом бугарском универзитету у Софији 2019. године.

У периоду од септембра 2016. године до марта 2017. године боравио је на Департману за психологију Универзитета у Калифорнији - Лос Анђелес (UCLA) као истраживач у оквиру Фулбрајтовог програма за гостујуће истраживаче. Истраживања из области психолингвистике обављао је под менторством проф. др Кита Холиоука.

Маја 2018. године именован је за првог шефа Лабораторије за језичку когницију, чији је био иницијатор. Од октобра 2018. године до септембра 2020. године обављао је функцију управника Департмана за англистику, а октобра 2019. године постао је продекан за научноистраживачки рад Филозофског факултета у Нишу.

Учествовао је на више од 35 научних скупова у земљи, региону (Босна и Херцеговина, Румунија) и иностранству (Велика Британија, Република Ирска, Немачка, Шпанија, Шведска, Аргентина). Аутор је монографије Језик и кретање: когнитивносемантички огледи и коаутор уџбеника A Practical Lexicology for EFL Students (са др Виолетом Стојичић), а објавио је и преко 70 научних радова, од којих 12 на листи SSCI у Мрежи науке (Clarivate Web of Science).