Google Translate

Језик, књижевност, теорија

Конференције  ::  петак, 17.11.2017.  ::   Прилози
array(10) {
 [0]=>
 object(stdClass)#926 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(48) "Језик, књижевност, теорија"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#977 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(30) "петак, 27 април 2018"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2018-04-27"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#978 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 28 април 2018"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2018-04-28"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(6) "60 EUR"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(379) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, теорија
Датум почетка
петак, 27 април 2018
Датум затварања
субота, 28 април 2018
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
60 EUR
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 27. и 28. априла 2018. године интердисциплинарну конференцију под називом Језик, књижевност, теорија.

26.04.2018. Измењени програм конференције можете преузети из листе прилога на дну стране

У име Организационог одбора ЈКТ, задовољство нам је да Вам упутимо прво позивно писмо са информацијама везаним за предстојећу интердисциплинарну конференцију под називом Језик, књижевност, теорија, која ће се одржати 27. и 28. априла 2018. године у организацији Филозофског факултета у Нишу.

Овог пута, фокусираћемо се на теорију, термин за који се може рећи да обухвата све теме о којима се дискутовало претходних година, будући да је она део суштине сваког домена истраживања. У том смислу, и језик и књижевност повезани су са теоријом. Језик се може проучавати кроз различите теоријске перспективе; лингвистичке теорије и хипотезе тестирају се кроз теоријска и емпиријска истраживања, потврђују се или оповргавају, али, у сваком случају, увек имају за циљ да сакупе (са)знање/а и створе нове идеје о томе како језик функционише. Такође, књижевност и теорија теже истим циљевима: обе истражују и објашњавају свакодневне животне сложености и појаве које тешко или нимало не разумемо. Књижевност се суочава са најтежим питањима која се могу поставити, и позива нас да преиспитамо и осврнемо се на питања која она проучава, сугеришући тиме да је она отворена за критичко процењивање.

С тим у вези, циљ конференције Језик, књижевност, теорија је да размотри и истражи повезаност између теорије, језика и књижевности на отворен начин. То значи да се треба фокусирати на различите теме, као што су испитивање теоретских приступа лингвистици и студијама књижевности, проучавање односа између књижевне теорије и критике, емпиријско тестирање теорија, критичка процена како теоријских тако и емпиријских истраживања, мета-теоријска разматрања.

Језици конференције су српски и енглески, а време предвиђено за излагање радова је 15 минута, уз пет додатних минута предвиђених за дискусију.

Уколико желите да учествујете, молимо вас да попуните формулар за регистрацију који можете наћи у прилогу овог позива и пошаљете га најкасније до 25. јануара 2018. године на адресу

Пристигли апстракти биће одабрани на основу компатибилности са темом конференције, академске вредности и оригиналности теме, приступа и истраживања. Потврда о прихватању рада биће послата ауторима до краја фебруара 2018. године. По завршетку конференције и процеса рецензирања, изабрани радови биће објављени у оквиру тематског зборника радова.

Котизација у износу од 60 евра (која се такође може платити у динарској противвредности) обухвата трошкове организације, конференцијски материјал, освежење током пауза за кафу, ручак (шведски сто) 27. априла и закуску пре затварања конференције 28. априла, као и штампање зборника одабраних радова.

Котизација у динарима може се уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу 840-1818666-89, позив на број 74212125, сврха уплате: котизација за конференцију ,,Језик, књижевност, теорија”, а у еврима на девизни рачун Филозофског факултета у Нишу 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или у готовини, пре почетка конференције, на регистрационом пулту. Учесници су дужни да сачувају уплатницу и да је имају код себе како би је показали приликом регистрације.

Свечана вечера (партиципација 10 евра) 27. априла 2018. године је опциона.

Очекујемо вас у априлу у Нишу!

Срдачан поздрав,
Организациони одбор конференције Језик, књижевност, теорија

 

 

"Language, Literature, Theory" Conference

On behalf of the LLT Organising Committee, it is our pleasure to send you the first Call for Papers containing information on the forthcoming multidisciplinary Language, Literature, Theory conference, organized by the Faculty of Philosophy in Niš, which will be held on 27th and 28th April, in 2018.

This time, we focus our attention on theory, the term that can be regarded to subsume all the topics discussed in the previous years as it is deeply intrinsic to all domains of research. In that sense, both language and literature are associated with theory. Language can be studied from different theoretical perspectives; linguistic theories and hypotheses are tested in theoretical and empirical research, validated or refuted, yet always aimed at accumulating knowledge and generating new ideas about how language works. Furthermore, literature and theory pursue the same goals: they both explore and make sense of the complexities of our life and phenomena we barely or do not understand. Literature faces the most difficult questions we can ask, and invites us to reflect and re-examine the questions it addresses, suggesting its openness to critical evaluation.

In this regard, the aim of the conference Language, Literature, Theory is to reflect and examine the relation between theory, language and literature in an open way. This means focusing on various topics, such as examining theoretical approaches to linguistics and literary studies, studying the relation between literary theory and criticism, empirical testing of theories, critical evaluation of both theory and empirical research, meta-theoretical considerations.

Conference languages are English and Serbian, for 15-minute presentations followed by 5 minute discussion time.

If you would like to participate, please fill in the registration form attached to this Call and submit it no later than January 25th, 2018 to the following address:

The submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topic, academic merit, topic originality, approach and research. Notification of acceptance will be sent by the end of February 2018. A selection of papers will be published after the conference in a peer-reviewed two-volume Conference Proceedings.

Conference fee is 60 Euros (also payable in dinars), covering organisational costs, conference folder, refreshments during coffee breaks, buffet lunch on 27th April, and snacks before the closing of the conference on 28th April, as well as the costs of conference proceedings publication.

Conference fee in dinars is payable to the Faculty of Philosophy Niš bank account 840-1818666-89, reference number 74212125, the purpose of payment: conference fee for the conference “Language, Literature, Theory”, and in euros to the Faculty of Philosophy Niš foreign account 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) or in cash, immediately before the beginning of the conference, at the registration desk. The participants are required to keep the receipt of the conference fee payment and to have it on their persons in order to present it at registration.

Conference dinner party (10 Euros) on 27th April 2018 is optional.

We are looking forward to welcoming you in Niš!

With best regards,
Language, Literature, Theory Conference Organising Committee