Google Translate

др Александра Јанић

доцент
Кабинет
402
Консултације
Уторак, 13.30 – 15.30

Напомена: До завршетка епидемије доц. др Александра Јанић биће доступна студентима у назначеном термину консултација преко апликације Google Meet, у терминима испита и путем мејла.

Предмети

Морфологија 1

Морфологија 2

Правопис

Српски језик

Увод у лексикологију

Продуктивни типови творбе у српском језику

Савремени српски језик

Лектура и коректура

Когнитивни, функционални и формални аспекти граматике

Контрастивна језичка истраживања

Лингвистика и интердисциплинарност

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

Докторска дисертација - израда и одбрана

Актуелна истраживања у морфологији и лексикологији српског језика

Језик у медијима

Контрастивна лексикологија: примене у настави и превођењу

Контрастивни приступ правопису српског и енглеског језика

Корпусна лингвистика

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Александра А. Јанић рођена је 1988. године у Нишу, где и сада живи. Од априла 2012. године запослена је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, прво као сарадник у настави, затим од октобра 2013. као асистент, те од октобра 2019. године као доцент на Департману за српски језик. Области интересовања су јој: морфологија, дериватологија, лексикологија, семантика, морфосинтакса и генеративна граматика.

Oсновну школу и гимназију завршила у Нишу. Студије Српског језика и књижевности уписала је академске 2007/2008. године на Филозофском факултету у Нишу и завршила их за четири године са просеком 9,84. Академске 2011/2012. уписала је мастер студије Филологије, модул Српски језик, такође на Филозофском факултету у Нишу. Завршила их је са просечном оценом 9,88 одбранивши 2. 10. 2012. године мастер рад на тему „Категорија субјунктива у српском и бугарском језику – упоредно проучавање”, под менторством доц. др Бобана Арсенијевића.

Академске 2012/2013. године Александра Јанић је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу уписала докторске студије Филологије, модул Наука о језику. Докторирала је крајем децембра 2018. године на тему „Морфологија и семантика придева на ‑(љ)ив у српском језику”, под менторством проф. др Бобана Арсенијевића.

Самостално и у коауторству објавила је тридесетак научних радова у научним часописима и зборницима са конференција.

Стручна усавршавања

Александра Јанић је похађала лингвистичке семинаре из области генеративне граматике и когнитивне лингвистике у земљи и иностранству: 20. летњу школу генеративне лингвистике GLEE (познату и као EGG: European Generative Grammar) у периоду од 29. јула до 9. августа 2013. године у Вроцлаву, затим пролећну генеративнолингвистичку школу GSS1 (GLOW Spring School 1) од 7. до 11. априла 2014. у Бриселу, те 21. летњу школу генеративне лингвистике GLEE (познату и као EGG: European Generative Grammar) у периоду од 28. јула до 8. августа 2014. године у Дебрецину; након тога, похађала је семинар Current Trends in Cognitive Sciences (Ниш, 18. март, 25. март, 1. април и 28. април 2017. године), Обуку за статистичку обраду података у области друштвених истраживања, која је одржана 22. и 23. 12. 2017. године на Правном факултету у Нишу, затим семинар Current Trends in Cognitive Sciences II (Ниш, 24. март, 31. март, и 14. април 2018. године), као и 13. 4. 2018. на Универзитету у Нишу Семинар о рецензирању за истраживаче, у организацији Центра за промоцију науке.

Одржана предавања и радионице

Александра Јанић је у оквиру семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности Савремени приступи у настави српског језика и књижевности (каталошки број 668, за 2014/15. и 2015/16. годину) одржала предавање на тему Лексикализовани именички деминутиви: између творбе речи и лексикологије. На Филозофском факултету у Нишу 6. 12. 2015. одржала је предавање/радионицу на тему: „Кратак преглед промена у правописним правилима у српском језику и примена правила у настави” наставницима и професорима из Македоније који раде у одељењима у којима се настава држи на српском језику. У оквиру семинара Савремени приступи у настави српског језика и књижевности (каталошки број 717, компетенције К1) имала је излагање „Падежни синкретизам у светлу генеративне граматике и примена у српском језику”.

Затим, одржала предавање „Полусложенице у српском језику кроз теорију и праксу” у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу 21. 12. 2017, па интерактивну радионицу „Интерпункција и правописна правила” 20. 4. 2018. у Гимназији „Светозар Марковић” у Нишу матурантима те гимназије, а у оквиру семинара за наставнике и професоре српскога језика и књижевности Савремени приступи у настави српског језика и књижевности (каталошки број 840 за 2018/19. и 2019/20. годину, компетенције К1) одржала је предавање на тему „Модални глаголи у српском језику – специфичности и употреба” 8. 12. 2018. године у Центру за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу.